తెలుగు (telugu)

A quiz series by TheNatureThread
నా తెలుగు క్విజ్లు (nā telugu kvijlu)
Filter
Random
Quiz# TakenBest
మా తెలుగు తల్లికి4-
భారతదేశ రాష్ట్రాల రాజధానులు4-
ఐరోపా పటం క్విజ్8-
తూర్పు ఆసియా పటం క్విజ్15-
చీనీ రాశిచక్రం క్విజ్1-
"బ" తో మొదలయ్యే దేశాలు1-
తేలిక భూగోళశాస్త్రం: నిజమా కాదా?5-
౧౯౫౧ సంవత్సరంలో భారతదేశం రాష్ట్రాలు9-
భారతదేశ రాష్ట్రాలు14-
అ-బండి ఱ అతిపెద్ద తెలుగు నగరాలు (a-baṃḍi ṟa atipedda telugu nagarālu)7-
ఆంధ్ర జిల్లాలు అతిపెద్ద-అతిచిన్న (āṃdhra jillālu atipedda-aticinna)5-
"అ" తో మొదలయ్యే ఆంధ్ర మండలాలు ("a" tō modalayyē āṃdhra maṃḍalālu)1-
ఆంధ్ర జిల్లాల ప్రధాన కేంద్రాలు (āndhra jillāla pradhāna kēndrālu)10-
ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు (āndhrapradēś jillālu)17-
ఆంధ్రప్రదేశ్ పాత జిల్లాలు (āndhrapradēślō pāta jillālu)22-
దేశాల జెండాల క్విజ్ ౧ (dēśāla jeṇḍāla kvij 1)21-
నవగ్రహాలు (navagrahālu)6-
పటం మీద ఆంధ్ర జిల్లాల క్విజ్ (paṭaṃ mīda āndhra jillāla kvij)51-
ప్రపంచంలో అన్నీ దేశాలు (Prapancamlō annī deśālu)74-
సౌర కుటుంబంలోని గ్రహాలు (saura kuṭumbamlōni grahālu)2-
తెలుగు సంవత్సరాలు (telugu saṃvatsarālu)5-