thumbnail

Ceisneachadh Comhairlean na h-Alba

Is dòcha nach eil thu eòlach air comhairlean sam bith ann an Alba, ach ma tha e comasach dhut, an urrainn dhut an ainmeachadh uile?
Quiz by NV1
Rate:
Last updated: May 11, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 11, 2020
Times taken2
Average score12.5%
Report this quizReport
5:00
Cuir a-steach comhairle an seo:
0
 / 32 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
Comhairle
Cathair Obar Dheathain
Siorrachd Obar
Dheathain
Aonghas
Earra-Ghàidheal is Bòd
Siorrachd Chlach
Mhanainn
Dùn Phris is
Gall-Ghàidhealaibh
Cathair Dhùn Dè
Siorrachd Àir an Ear
Siorrachd Dhùn
Bhreatainn an Ear
Lodainn an Ear
Siorrachd Rinn Friù an
Ear
Dùn Èideann
An Eaglais Bhreac
Fìobha
Glaschu
Gàidhealtachd
Comhairle
Inbhir Chluaidh
Meadhan Lodainn
Moireibh
Na h-Eileanan Siar
Siorrachd Àir a Tuath
Siorrachd Lannraig a
Tuath
Eileanan Arcaibh
Peairt agus Ceann Rois
Siorrachd Rinn Friù
Crìochan na h-Alba
Eileanan Sealtainn
Siorrachd Àir a Deas
Siorrachd Lannraig a
Deas
Sruighlea
Siorrachd Dhùn
Bhreatainn an Iar
Lodainn an Iar
Comments
No comments yet