Statistics for Ceisneachadh Comhairlean na h-Alba

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 2 times
  • The average score is 4 of 32

Answers on the Map

Answers color-coded by a green-red scale on the quiz's map according to % correct below.
Loading ...
 

Answer Stats

Comhairle% Correct
Dùn Èideann
100%
Cathair Dhùn Dè
50%
Cathair Obar Dheathain
50%
Eileanan Arcaibh
50%
Eileanan Sealtainn
50%
Gàidhealtachd
50%
Siorrachd Obar
Dheathain
50%
An Eaglais Bhreac
0%
Aonghas
0%
Crìochan na h-Alba
0%
Dùn Phris is
Gall-Ghàidhealaibh
0%
Earra-Ghàidheal is Bòd
0%
Fìobha
0%
Glaschu
0%
Inbhir Chluaidh
0%
Lodainn an Ear
0%
Lodainn an Iar
0%
Meadhan Lodainn
0%
Moireibh
0%
Na h-Eileanan Siar
0%
Peairt agus Ceann Rois
0%
Siorrachd Àir a Deas
0%
Siorrachd Àir an Ear
0%
Siorrachd Àir a Tuath
0%
Siorrachd Chlach
Mhanainn
0%
Siorrachd Dhùn
Bhreatainn an Ear
0%
Siorrachd Dhùn
Bhreatainn an Iar
0%
Siorrachd Lannraig a
Deas
0%
Siorrachd Lannraig a
Tuath
0%
Siorrachd Rinn Friù
0%
Siorrachd Rinn Friù an
Ear
0%
Sruighlea
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz