Ekologibegrepp

Ekologiska begrepp för ekologi
Quiz by Davidkj
Rate:
Last updated: May 11, 2021
First submittedMay 11, 2021
Times taken7
Average score17,1%
Report this quizReport
20:00
Enter answer here
0
 / 82 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Answer
Abiotiska faktorer
Toleransområde
Vitalitet
Stress
Biotiska faktorer
Konkurens om resurser
Predation
Parasitism
Kommensalism
Mutualism
Nedbrytare
Växtsamhälle
Djursamhälle
Population
Mikroklimat
Näringskedja
Näringsväv
Producent
Trofi
Biomassa
Energiprincipen
Rörelseenergi
Värmeenergi
Kemiskt bunden energi
Strålningsenergi
Energipyramid
Kretslopp
Nederbörd
Avdunstning
Transpiration
Evaporation
Cellandning
Fotosyntes
Kemisk vittring
Förbränning
Kvävefixerande bakterier
Kvävgas
Kväveoxider
Salpetersyra
Nitratjoner
Nitritjoner
Answer
Ammoniak
Urinämne
Nitrifikation
Denitrifikation
Ammonifikation
Fosfatjoner
Fosfor
Naturgödsel
Urlakning
bärkraft
Miljöns bärförmåga
J-kurvor
Konkurens
Mellanartskonkurens
Trofisk kaskad
Nisch
Habitat
mutualism
Monokultur
mångfald
Försurning
Aluminium
Kadmium
Kalium
Magnesium
Vätejoner
pH
Övergödning
Haloklin
Växthuseffekten
Växthusgaser
Utsläppsrätter
Energiskatt
Koldioxidskatt
Bioackumulation
mutation
variation
naturligt urva
selektion
fittness
aminosyror
No comments yet