Historie og filosofi 1 - Bøkene

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: April 25, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 19, 2017
Times taken11
Average score12,1%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 33 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Det eldste eposet i verden, fra Mesopotamia (ca. 2100 f.v.t.)
Gilgamesh
Homers to greske epos, de eldste litterære verkene i den vestlige kanon (700-tallet f.v.t.)
Iliaden og Odysseen
Delen av Bibelen som jødedommen og kristendommen deler (ca. 500 f.v.t.)
Det gamle testamente
Den første historieboken i Vesten (ca. 440 f.v.t.)
Herodots historie
Platons hovedverk om politisk filosofi (ca. 380 f.v.t.)
Staten
Aristoteles' hovedverk om etikk (ca. 340-tallet f.v.t.)
Den nikomakiske etikk
Cicero sitt hovedverk om stoisk etikk (44 f.v.t.)
Om pliktene
Hovedverket i teologi skrevet av biskopen Augustin (426)
Om Gudsstaten
Hovedverket i teologi skrevet av munken Thomas Aquinas (1265-74)
Summa Theologica
En humanistisk tekst skrevet av Erasmus (1511)
Dårskapens lovtale
Niccolo Machiavellis hovedverk innen statsvitenskap (1513, utgitt 1532)
Fyrsten
Thomas More sin humanistiske fantasy-bok (1516)
Utopia
Teksten som Martin Luther startet reformasjonen med (1517)
De 95 tesene
Hovedverket til Jean Calvin innen kalvinistisk teologi (1536)
Den kristne religions lære
Nicolaus Copernicus' vitenskapelige bok om heliosentrismen (1543)
Om himmelsfærenes omdreininger
Galileo Galileis hovedverk innen astronomi til forsvar for heliosentrismen (1632)
Dialog om de to verdenssystemer
Francis Bacons hovedverk om empirisme og den vitenskapelige metode (1620)
Novum organum
Hint
Answer
René Descartes' hovedverk om rasjonalisme og den vitenskapelige metode (1637)
Om metoden (også Meditasjoner)
Isaac Newtons hovedverk om tyngdekraften og bevegelseslovene (1687)
Principia
Thomas Hobbes' hovedverk om samfunnskontrakt-teori (1651)
Leviathan
Liberalismens far, John Lockes hovedverk om naturlige rettigheter (1689)
Two Treatises of Government
Empiristen David Humes filosofiske hovedverk (1738)
A Treatise of Human Nature
Jean-Jacques Rousseau sitt hovedverk om folkesuvereniteten og allmennviljen (1762)
Samfunnskontrakten
Hoveddokumentet fra den amerikanske revolusjonen, ført i pennen av Thomas Jefferson (1776)
Uavhengighetserklæringen
Adam Smiths hovedverk om økonomisk liberalisme (1776)
The Wealth of Nations
Amerikansk-engelske liberale og revolusjonære Thomas Paines mest kjente tekster (fra henholdsvis 1776 og 1791)
Common Sense og Rights of Man
Immanuel Kants hovedverk innen hans filosofi, kalt transcendental idealisme (1781)
Kritikk av den rene fornuft
Konservatismens far, Edmund Burkes hovedverk (1790)
Reflections on the Revolution in France
Mary Wollstonecrafts hovedverk innen feminisme (1792)
A Vindication of the Rights of Woman
G.W.F. Hegels filosofiske hovedverk innen tysk idealisme (1807)
Åndens fenomenologi
Karl Marx og Friedrich Engels' kjente sosialistiske tekst (1848)
Det kommunistiske manifest
John Stuart Mill sitt forsvar av liberalisme (1859)
On Liberty
Karl Marx sitt hovedverk innen økonomi (1867)
Das Kapital
Comments
No comments yet