Quiz matematyka podstawy

Quiz jest stworzony na bazie podstawy programowej matematyki na poziomie podstawowym
Mogą się zdarzyć pytania, gdzie poprawnych będzie kilka odpowiedzi
Jest stworzony na podstawie podręcznika od wydawnictwa Nowa Era
Quiz wykonany przez eliasz02
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 16 luty, 2020
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany15 luty, 2020
Razy rozwiązany375
Średni wynik33,3%
Zgłoś quizZgłoś
10:00
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
1. Liczby, które da się przedstawić w postaci ułamka to liczby:
wymierne
niewymierne
pierwsze
złożone
2. Różnica dwóch liczb niewymiernych może być
liczbą całkowitą
liczbą wymierną
równa 0
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
3. Liczby niewymierne to liczby
których nie da się przedstawić w postaci ułamka zwykłego o całkowitym liczniku i mianowniku
Mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone i nieokresowe
Obie odpowiedzi są prawidłowe
Żadna z nich nie jest prawdziwa
4. liczba 55 x 10^8 zapisana w notacji wykładniczej to:
Tak jak wyżej
0,55 x 10^10
5,5 x 10^9
550 x 10^7
5. Cenę pewnego towaru obniżono 10%, a następnie podwyższono o 10%. Więc:
Cena towaru będzie mniejsza po zmianach
Cena towaru będzie większa po zmianach
Cena towaru zrównoważy się tej przed zmianami
Nie da się tego określić, gdyż nie znamy jego ceny
6. Ile jest liczb naturalnych w przedziale <2, 369/20)
17
18
16
Nie ma tu liczb naturalnych
7. Rozwiązaniem równania 3(x-1)+x=2 jest liczba
Liczba należąca do przedziału (0; 1>
Liczba wymierna
Liczba równa dokładnie 1,25
Odpowiedzi 2 i 3 są prawidłowe
8. Rozwiązaniem nierówności 2(x-3)+4x>x-1 jest liczba
Liczba należąca do przedziału (1; nieskończoność)
Liczba ujemna
Liczba równa dokładnie 1
Każda odpowiedź jest fałszywa
9. Po wymnożeniu (x+y)(2x-2y) otrzymamy
2x^2 + 2xy - 2xy - 2y^2
2x^2-2y^2
2(x^2-y^2)
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
10. wartość wyrażenia I5-I33III jest
wymierna
ujemna
dodatnia
Odpowiedzi 1 i 3 są prawidłowe
11. Sposobem opisu funkcji NIE jest
wykres
tabelka
graf
diagram
12. Wskaż wzór na równanie kierunkowe prostej
y=ax+b
Ax+By+C=0
y=ax-b
Ax-By-C=0
13. Dane są proste y=2x-1 i y=-0.5x + 12. Są one:
równoległe
prostopadłe
ani równoległe ani prostopadłe
Nie da się określić ich wzajemnego położenia na tej podstawie
14. Interpretacją geometryczną układu równań oznaczonych jest
rysunek z dwiema prostymi w układzie współrzędnych przecinających się
rysunek z dwiema prostymi w układzie współrzędnych, które są równoległe
rysunek z dwiema prostymi w układzie współrzędnych, które się pokrywają
Nie da się tego określić
15. Zapis f(-x) oznacza:
Symetrię wykresu funkcji f(x) względem osi OY
Symetrię wykresu funkcji f(x) względem osi OX
Symetrię wykresu funkcji f(x) względem początku układu współrzędnych
Przesunięcie o -x
16. Wykresem funkcji kwadratowej jest:
parabola
hiperbola
konchoida
strofoida
17. Wskaż wzór na deltę w równaniu: bx^2+ax+c=0, jeśli b nie jest równe 0.
b^2-4ac
a^2-4ac
a^2-4bc
c^2-4ab
18. Postać wykresu funkcjikwadratowej dana wzorem a(x-p)^2 + q jest przesunięciem paraboli y=ax^2 o wektor
w=[p,q]
w=[-p,q]
w=[p,-q]
w=[-p,-q]
19. Trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych 6 i przeciwprostokątnej 10 ma pole i obwód równy odpowiednio ( P i O to odpowiednio Pole i Obwód )
P=O=24
P=O=48
P=48 O=24
P=24 O=48
20. Wskaż zdanie prawdziwe
Trójkąty przystające są podobne
Każde dwa prostokąty są podobne
Każde dwa trapezy są podobne
Dwa okręgi nigdy nie będą podobne względem siebie
21. Wykresem funkcji y=a/x jest:
Hiperbola o dziedzinie w liczbach rzeczywistych
Hiperbola o dziedzinie w liczbach rzeczywistych z wyjątkiem 0
Parabola
linia prosta
22. Sinus pewnego kąta wynosi 2. Czy taki kąt istnieje? Wybierz poprawne stwierdzenie
Nie, gdyż wartości funkcji sinus należą do przedziału <-1, 1>
Nie, gdyż nie istnieje takie coś jak sinus
Tak
Nie wiadomo
23. Ciąg An=2n jest ciągiem:
arytmetycznym rosnącym
geometrycznym rosnącym
arytmetycznym malejącym
geometrycznym malejącym
24. Pewien nauczyciel matematyki zadał uczniom zadanie by obliczyć sumę liczb całkowitych od 1 do 100. Liczył, że zajmie to uczniom całą lekcję, lecz jednak jeden uczeń po chwili podał już odpowiedź. kto to był?
Carl Friedrich Gauss
Stefan Banach
Alfred Tarski
Nie wiadomo
25. Długość okręgu o średnicy 4 wynosi: ( przyjmij, że pi=3,14)
12,56
12
3,14
6,28
26. Objętość sześcianu o boku 2 wynosi
8
24
6
Sześcian nie ma boków
27. Średnia arytmetyczna liczb całkowitych od 1 do 10 wynosi:
55
5,5
10
0,55
28. Wskaż zdanie prawdziwe
każdy ciąg jest funkcją
Każda funkcja jest ciągiem
Punkty obrazujące wykres ciągu można połączyć i nie będzie to błędem
Wszystkie zdania są nieprawdziwe
29. Liczba a^2 + 3ab + b^2 dla a,b>0 jest:
dodatnia
nieujemna
niedodatnia
ujemna
30. Interpretacją jakiej proporcjonalności jest hiperbola?
Odwrotnej
Prostej
Złożonej
Żadnej
+2
Poziom 54
9 lut, 2022
Błędy do korekty:

Pytanie 14. Błędne sformułowanie pytania albo błędna odpowiedź. "Układ równań oznaczonych" to nie to samo, co "oznaczony układ równań" Powinno być:

Interpretacją geometryczną oznaczonego układu równań jest rysunek z dwiema prostymi przecinającymi się.

Albo:

Interpretacją geometryczną układu równań oznaczonych mogą być zarówno proste przecinające się (np. układ x=1, y=1), proste równoległe (np. układ y=1, y=2), proste pokrywające się (np. układ y=1, 3y=3).

Pytanie 21. Dziedziną funkcji y=a/x jest zbiór liczb rzeczywistych z wyjątkiem zera.

Pytanie 27. Średnia wynosi 5,5.