Statystyki dla Quiz matematyka podstawy

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 265 razy
  • Średni wynik to 10 z 30

Statystyki odpowiedzi

ZagadnienieOdpowiedź% Poprawnych
Liczby, które da się przedstawić w postaci ułamka to liczby:wymierne
76%
Różnica dwóch liczb niewymiernych może byćWszystkie odpowiedzi są prawidłowe
72%
Cenę pewnego towaru obniżono 10%, a następnie podwyższono o 10%. Więc:Cena towaru będzie mniejsza po zmianach
68%
Wykresem funkcji kwadratowej jest:parabola
50%
Wskaż wzór na równanie kierunkowe prostejy=ax+b
50%
liczba 55 x 10^8 zapisana w notacji wykładniczej to:5,5 x 10^9
46%
Długość okręgu o średnicy 4 wynosi: ( przyjmij, że pi=3,14)12,56
39%
Sinus pewnego kąta wynosi 2. Czy taki kąt istnieje? Wybierz poprawne stwierdzenieNie, gdyż wartości funkcji sinus należą do przedziału <-1, 1>
39%
Liczby niewymierne to liczbyObie odpowiedzi są prawidłowe
38%
Wskaż zdanie prawdziweTrójkąty przystające są podobne
35%
Postać wykresu funkcjikwadratowej dana wzorem a(x-p)^2 + q jest przesunięciem paraboli y=ax^2 o wektorw=[p,q]
35%
Ile jest liczb naturalnych w przedziale <2, 369/20)17
34%
Sposobem opisu funkcji NIE jestdiagram
34%
Dane są proste y=2x-1 i y=-0.5x + 12. Są one:prostopadłe
34%
Zapis f(-x) oznacza:Symetrię wykresu funkcji f(x) względem osi OY
33%
wartość wyrażenia I5-I33III jestOdpowiedzi 1 i 3 są prawidłowe
32%
Ciąg An=2n jest ciągiem:arytmetycznym rosnącym
31%
Liczba a^2 + 3ab + b^2 dla a,b>0 jest:dodatnia
31%
Wskaż wzór na deltę w równaniu: bx^2+ax+c=0, jeśli b nie jest równe 0.a^2-4bc
30%
Rozwiązaniem nierówności 2(x-3)+4x>x-1 jest liczbaLiczba należąca do przedziału (1; nieskończoność)
30%
Trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych 6 i przeciwprostokątnej 10 ma pole i obwód równy odpowiednio ( P i O to odpowiednio Pole i Obwód )P=O=24
29%
Interpretacją geometryczną układu równań oznaczonych jestrysunek z dwiema prostymi w układzie współrzędnych przecinających się
29%
Rozwiązaniem równania 3(x-1)+x=2 jest liczbaOdpowiedzi 2 i 3 są prawidłowe
27%
Interpretacją jakiej proporcjonalności jest hiperbola?Odwrotnej
27%
Po wymnożeniu (x+y)(2x-2y) otrzymamyWszystkie odpowiedzi są prawidłowe
26%
Pewien nauczyciel matematyki zadał uczniom zadanie by obliczyć sumę liczb całkowitych od 1 do 100. Liczył, że zajmie to uczniom całą lekcję, lecz jednak jeden uczeń po chwili podał już odpowiedź. kto to był?Carl Friedrich Gauss
24%
Wskaż zdanie prawdziwekażdy ciąg jest funkcją
14%
Wykresem funkcji y=a/x jest:Hiperbola o dziedzinie w liczbach rzeczywistych
9%
Objętość sześcianu o boku 2 wynosiSześcian nie ma boków
6%
Średnia arytmetyczna liczb całkowitych od 1 do 10 wynosi:10
4%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu