System ubezpieczeń w Polsce

Quiz wykonany przez JohnnySpalony
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 5 grudzień, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany5 grudzień, 2023
Razy rozwiązany3
Średni wynik20,9%
Zgłoś quizZgłoś
4:00
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
1. Czy jedną z podstaw prawnych do egzaminów na agentów ubezpieczeniowych jest:
Ustawa z 22 maja 2003r. z działalności ubezpieczeniowej
Ustawa z dnia 15 października 2003r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości jezyka Polskiego i Obcego
Ustawa z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosounku do stacji przeprowadzania badania technicznego pojazdów
2. Jakie jest jedno z głównych postanowien ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej
zaklad ubezpieczen moze byc dzialalnoscia gospodarcza jednoosobowa
zaklad ubezpieczen moze dzialac w formie spolki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczen
zaklad ubezpieczen moze zajmowac sie bezposrednio kazda inna dzialalnoscia gospodarcza poza dzialalnoscia ubezpieczeniowa z nia zwiazana
3. Jak klasyfikuje się ubezpieczenia na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r?
Ubezpieczenia majatkowe i zyciowe
Ubezpieczenia osobowe i zyciowe
Ubezpieczenia spoleczne i gospodarcze
4. Ustawowa klasyfikacja ubezpieczen wyroznia sie na dwa dzialy ubezpieczen jakie:
Ubezpieczenia na zycie oraz ubezpieczenia osobowe i majatkowe
Ubezpieczenia na zycie oraz ubezpieczenia rentowe
ubezpieczenia majatkowe oraz ubezpieczenia ochrony prawnej
5. Jaka jest społeczna funkcja ubezpieczeń
Podejmowanie działań zwiększających ryzyko wystąpienia szkód
Brak finansowej ochrony ubezpieczeniowej
Przeciwdziałanie ubożeniu społeczeństwa w wyniku zdarzeń losowych (np. Śmierci członka rodziny, choroby)
6. Która z gospodarczych funkcji nie wpływa na finanse publiczne:
Akumulacyjna i redystrybucyjna
Fiskalna
Budżetowa
7. Ubezpieczenia odgrywają również ważna rolę w dziedzinie prewencji czyli działalnosci zapobiegawczej, która ma na celu
Ochrone majątku narowodowego, jak równiez wlasnosci grupowej, indywidualnej i zdrowia i zycia ludzi
wzrost krajowego brutto Unii Europejskiej
Pomoc służbom porządkowym (np. Policja, Wojsko)
8. Interesy Ubezpieczonych zabezpiecza miedzy innymi:
Rzecznik Ubezpieczonych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzecznik Interesu Publicznego
9. Transfer ryzyka polega na:
Przesłaniu pieniedzy w formie bezgotowkowej
Przeniesienie ryzyka na inny podmiot
Przejeciu ryzyka i propoorcjonalnemu podzieleniu go na inne podmioty nie związane kapitałowo z Ubezpieczonym
10. Do umów na podstawie których dochodzi do transferu ryzyka należy:
Umowa ubezpieczenia
Umowa o pracę
Umowa najmu
11. Co rozumiemy pod pojęciem suma ubezpieczenia
Ustanowiona w umowie ubezpieczenia kwota pieniezna stanowiaca gorna granice odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela
Ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniezna stanowiaca wszystko powyzej gornej granicy odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela
Wartość ubezpieczonego przedmiotu
12. W ubezpieczeniach na zycie suma ubezpieczenia okresla
Wysokość świadczenia należnego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. kradzieży i stanowi górną granice odpowiedzialnosći Ubezpieczyciela
Wysokość świadczenia naleznego w razie wystapienia zdarzenia ubezpieczeniowego np. zgonu i stanowi górną...
Obie odpowiedzi są prawidłowe
13. Czy można zawrzeć kilka umów ubezpieczenia na zycie
Tak ale tylko na okres nie dluzszy niz 5 lat
tak mozna
mozna zawrzec tylko na jedna polise na zycie
14. W ubezpieczeniu majatkowym stosuje sie dwa podstawowe systemy okreslania wysokosci odszkodowania
System proporcjonalnej odpowiedzialnosci oraz ubezpieczenie na pierwsze ryzyko
risk managment i system odpowiedzialnosci zbiorowej
risk managment i leasing
15. Niedoubezpieczenie występuje kiedy suma ubezpieczenia jest:
Wyższa lub równa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu
Wyższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu
niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu
16. Z nadubezpieczeniem mamy doczynienia gdy:
Klient płaci wygórowaną składkę
Ustalona suma ubezpieczenia przewyższa ekonomiczne skutki zdarzenia ubezpieczeniowego
Klient zawarł ubezpieczenie na zycie z kilkoma towarzystwami
17. Czy skutkiem nadubezpieczenia bedzie
Wypłacone odszkodowanie nie wyższe od poniesionej szkody
Brak odszkodowania
Odszkodowanie pomniejszone o połowe
18. Zasad proporcji ma zastosowanie:
Zarówno w przypadku zaniżenia przez Ubezpieczającego wartości pojedyńczego środka trwałego jak i łącznej wartośći danego rodzaju mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia
Tylko w przypadku powstania ryzyka którego nie obejmowała umowa ubezpieczenia
Tylko w ubezpieczeniu na życie
19. Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko polega na tym, że ubezpieczający ustalając sume ubezpieczenia kieruje się:
Wartością maksymalnej straty, którą możę ponieść na skutek jednego zdarzenia losowego, niezależnie od całkowitej wartości posiadanego mienia
Wartością posiadanego miesnia, niezaleznie od straty na skutek kilku zdarzen losowych nastepujacych po sobie w krotkim czasie
Wielkoscia minimalnej straty, ktora moze poniesc na skutek zdarzen losowych ktore mialy miejsce w trakcie umowy ubezpieczenia
20. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko odszkodowanie równe jest:
Szkodzie rzeczywistej bez względu na to, czy wartosc ubezpieczeniowa w momencie wypadku losowego jest wyzsza, rowna, czy tez nizsza od sumy ubezpieczenia
Sredniemu kosztowi rynkowemu naprawy, czy tez nizsza od sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia na zycie
21. Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wiecej niz jednego zakladu ubezpieczeń tzw. Multiagnet podlega obowiązkowi posiadania:
Ubezpieczenia na zycie
Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
22. Zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie
30 dni liczac od dnia zlozenia przez poszkodowanego zawiadomienia
14 dni liczac od dnia...
60 dni liczac od dnia...
23. Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na:
Wykonywaniu czynności związanych z zawieraniem umów lub wykonywaniem umow ubezpieczenia
Wykonywaniu czynnosci zwiazanych tylko z zawieraniem lub wykonywaniem umow ubezpieczenia, powiazanych z produktami bankowymi
Wykonywaniu czynnosci zwiazanych tylko z zawieraniem lub wykonywaniem umow ubezpieczen grupowych
24. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego określa sume gwarancyjna stanowiaca
Górna granice odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen nie mniejsza niz 50k
Górna granice odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen, nie wieksza niz 50k
Górna granice odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen
25. Zgodnie z ustawa z 22 maja 2003r. o posrednicrwie ubezpieczeniowym czynnosci zwiazane z zawieraniem umow ubezpieczenia realizowane sa wylacznie
U brokerów ubezpieczeniowych
U agentow ubezpieczeniowych
U Agentów ubezpieczeniowych i brokreów ubezpieczeniowych
26. Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynnosci
W imieniu i na rzecz zakladu ubezpieczen, bez obowiazku podpisywania umowy agencyjnej z zakladem ubezpieczeniowym
W imieniu i narzecz zakladu ubezpieczen, na podstawie umowy agencyjnej, ktora zawarł z zakladem ubezpieczeniowym
w imieniu wlasnym
27. Czy potocznie okreslany "Agent Wyłączny" moze dzialac na rzecz:
Jednego zakladu ubezpieczen
przynajmniej dwoch zakladow ubezpieczen
nie mniej niz trzech zakladow ubezpieczen
28. Pełnomocnictwo do wykonania czynnosci agencyjncych w imieniu zakladu ubezpieczen zostaje udzielone Agentowi ubezpieczeniowemu w formie:
Ustnej
Mailowej
Pisemnej pod rygorem niewaznosci
29. Dzialalnosc agencyjna powinna byc wykonywana z zachowaniem starannosci okreslonej w art. 355.7
Kodeksu cywilnego
Kodeksu karnego Kodeksu pracy
Kodeksu Pracy
30. Uczciwosc i starnosc oraz przestrzeganie przepisow i ustalonych zwyczajow w prowadzeniu dzialalnosci zawodowej spoczywa na:
Agencie działającym jako osoba fizyczna
Osobie fizycznej dzialajacej w imieniu Agenta
Obie odpowiedzi sa prawidlowe
31. Zdolność prawną mają:
Tylko nieletnie osoby fizyczne
Tylko osoby prywatne
Wszystkie osoby fizyczne i prawne
32. Osobami prawnymi są:
Spółki prawa cywilnego
Skarb państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególnie przyznają osobowość prawną
Jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
33. Oświadczenie woli dotknięte pozornością jest:
Ważne
Nieważne
względnie ważne, w zaleznosci od okolicznosci
34. Ochronę ubezpieczeniową ustanawia się na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Ubezpieczycielem a ubezpieczajacym
Ubezpieczycielem a uposazonym
ubezpieczajacym a ubezpieczonym
35. Zasada swobody umów pozwala stronom zawierajacym umowe na:
Swobodny wybor typu umowy, ale tylko sporsod tych, ktore urekulowane sa w kodeksie cywilinym i opublikowane w dzienniku ustaw
Swobodny wybór kontrahenta, ale z koniecznoscia zaakceptowania proponowanych przez niego warunkow umowy
Uksztaltowanie umowy wedlug wlasnego uznania, o ile jej tresc lub cel nie pozostaje w sprzecznosci z natura stosunku, ustawami i zasadami wspolzycia spolecznego
36. W przypadku zarzadu wieloosobowego sposob reprezentowania spolki z . o.o. okreslony jest:
W Kodeksie spolek handlowych i kodeksie cywilnym
w kodeksie Cywylinym
w umowie spolki
37. W przypadku zarzadu wielosobowego w spolce akcyjnej, w braku jakichkolwiek uregulowan w jej statucie do reprezentowania spolki uprawniony jest:
Jeden z członków zarządu wraz z dowolnym pracownikiem spolki
tylko prokurent
dwoch czlonkow zarzadu albo jeden czlonek zarzadu lacznie z prokurentem
38. Bank panstwowy reprezentowany jest na zewnatrz przez:
Siedmioosobowy zarzad
przez dowolnego czlonka rady nadzorczej
wylacznie przez prezesa zarzadu
39. Powodztwo o roszczenia wynikajace z umow ubezpieczenia mozna wytoczyc albo wedlug przepisow o wlasciwosci ogolnej albo przez sad wlasciwy dla miejsca
zamieszkania sprawcy wypadku
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajacego, Uposazonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Siedziby Oddziału AGA International SA
40. Nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w dzialalnosci ubezpieczeniowej w Polsce czuwa
KNF
PIU
GIODO
41. Agent Ubezpieczeniowy oraz osoba wykonująca czynności agencyjne są zobowiązani do:
Powstrzymania się od stosowania jakichkolwiek nieetycznych metod konkurencji zawodowej podczas wykonywania swojej pracy
do porownywania oferty z innymi produktami ubezpieczeniowymi ktore oferuje konkurencja i odradza korzystania z aletrnatywnych rozwiazan
do sugerowania klientowi niepotwierdzonych przewidywan lub nieautoryzowanych przez towarzystwo prognoz dotyczaccyh umowy ubezpieczenia
42. Inormacje o Klienta i zawartych umowach ubezpieczenia zaklad ubezpieczen:
Podaje do publicznej wiadomosci
Jest zobowiązany starannie zabezpieczyc
Przekazuje wszystkim zainteresowanym tymi umowami
43. Czy Agent jest zobowiązany poinformowac klienta o ograniczeniach odpowiedzialnosci towarzystwa:
W żadnym wypadku
Tylko wowczas jezeli klient sam o nie zapyta lub agent uzna informacje za wartosciowa
tak
44. Krytykowanie konkurencji jest:
Zgodne z etyką zawodową agenta ubezpieczeniowego
niedopuszczalne
wskazane
45. W jakich okolicznosciach agent moze podzielic sie prowizja z Klientem
Gdy istnieje koniecznosc wykorzystania takiego instrumentu marketingowego
Gdy klient warunkuje tym zawarcie umowy
nigdy
46. Czy agent ma prawo zapewnic klienta towarzystwa, ze umowa ubezpieczenia zostanie zawarta?
nie
tylko za zgoda konkurencyjnego towarzystwa
tak
47. Czy za naruszenia zasad etyki zawodowej agenta ubezpieczeniowego towrzystwo moze rozwiazac umowe agencyjna
nie
tak
tak, ale tylko za zgoda, a nawet rekomendacja knf
48. Spory agentów podczas rozmowy z klientem są:
Rzeczą naturalną i wskazaną podczas kazdej rozmowy
niedopuszczalne
dozwolone, jezeli klient pierwszy prowokuje
49. Zobowiazanie do przestrzegania zasad etyki zawodowej agenta ubezpieczeniowego powstaje z chwila
Podpisania umowy agencyjnej
Podpisania pierwszego wniosku
Podpisania kolejnego wniosku
50. Na ile działow dzielą się ubezpieczenia w Polsce:
jeden
dwa
trzy
51. W załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnosci ubezpiecznia na zycie zawarte są
dziale I
dziale II
dziale III
52. Ubezpieczenia wypadku w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowe kwalifikuje się do:
Działu I
Działu II
Działu III
53. W dziale I ubezpieczeń znajdują się:
Ubezpieczenia OC oraz AC pojazdow mechanicznych
Ubezpieczenie drobiu i trzody chlewnej
Ubezpieczenie rentowe
54. Ubezpieczenie casco pojazdow ladowych dzial II grupa 3 dotyczy
pojazdow szynowych
pojazdow ladowych bez wlasnego napedu
przedmiotow odzyskanych po transporcie
55. Podstawowym obowiązjkiem ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia jest:
Wypłata świadczenia
Pobór składki
Świadczenie ochrony Ubezpieczeniowej
56. Przy ubezpieczeniu majątkowym ubezpieczyciel zobowiązuję się do wypłacenia określonego odszkodowania za:
za szkodę powstałąwskutek przewidzianego w umowie wypadku
za każdą szkodę
za szkodę wypadkową i chorobowa
57. Czy strona umowy ubezpieczenia jest:
Ubezpieczający
Uposażony
Dzieci uposażonego
58. Czy Ubezpieczający jest:
Stroną umowy ubezpieczenia, podmiot udzialajacy ochrony ubezpieczeniowej
Strona umowy ubezpieczenia, osobą fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej która zobowiązuje się do uiszczenia składki ubezpieczeniowej
Obie odpowiedzi są prawidłowe
59. Czy ryzyko ubezpieczeniowe to:
Niepewność dotycząca zajścia jakiegoś zjawiska
Niebezpieczeństwo zajścia zjawiska
Obie odpowiedzi są prawidłowe
60. Co określamy terminem "strata bezpośrednia"?
Strata w ubezpieczeniu majątkowym, którą może ponieść ubezpieczony
Strata którą ponosi poszkodowany, a ubezpieczony jest zobowiązany ją naprawić
Strata domniemana, nie mająca miejsca
61. Co oznacza pojęcie "zdarzenie ubezpieczeniowe"
To zdarzenie nie objęte ochroną ubezpieczeniową
To zdarzenie losowe które jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeśli wystąpi to ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić określone w umowie świadczenie
Zdarzenie które następuje z woli osoby nim dotkniętej.
62. Czy pojęcie underwriting to:
Analiza zdarzenia ubezpieczeniowego
Analiza produktu
Analiza ryzyka
63. Zakład ubezpieczeń może finansować ryzyko
Samodzielne
Poprzez reasekuracje
Obie odpowiedzi są prawidłowe
64. Składki ubezpieczeniowe i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ustala się na podstawie
Informacji otrzymanej od klientów
Zgromadzonych danych technicznych
Informacji wyszukanych w internecie
65. Czy ryzyko można ograniczyć przez
Franszyze integralną
Udział własny poszkodowanego
Obie odpowiedzi są prawidłowe
66. Czy franszyza redukcyjna (bezwarunkowa) to:
Obniżenie odszkodowania o określoną kwotę
Podwyższenie obniża odszkodowanie o określony procent lub kwotę
Minimalna wartość szkody, od której TU ponosi odpowiedzialność
67. Czy w szkodzie o charakterze majątkowym
Uszczerbek nie dotyczy interesu majątkowego poszkodowanego
nie można dokładnie wyliczyć szkody dlatego ubezpieczyciel wypłaca świadczenie
Szkodę można dokładnie oszacować, w związku z tym mówimy o wypłacie odszkodowania
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy