Statistics for Chinese Province Quiz

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 27 times
  • The average score is 27 of 34

Answer Stats

Province% Correct
Beijing
93%
Fujian
93%
Hainan
93%
Hong Kong
93%
Macau
93%
Shanghai
93%
Anhui
87%
Chongqing
87%
Guangdong
87%
Hebei
87%
Hubei
87%
Hunan
87%
Jiangsu
87%
Tianjin
87%
Tibet
87%
Yunnan
87%
Gansu
80%
Henan
80%
Inner Mongolia
80%
Jilin
80%
Shaanxi
80%
Xinjiang
80%
Heilongjiang
73%
Liaoning
73%
Ningxia
73%
Shandong
73%
Shanxi
73%
Sichuan
73%
Guangxi
67%
Jiangxi
67%
Qinghai
67%
Guizhou
60%
Zhejiang
60%
Taiwan
33%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz