Statistics for Chinese Province Quiz

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 21 times
  • The average score is 28 of 34

Answer Stats

Province% Correct
Fujian
100%
Hainan
100%
Anhui
92%
Beijing
92%
Guangdong
92%
Hebei
92%
Hong Kong
92%
Hubei
92%
Hunan
92%
Jiangsu
92%
Macau
92%
Shanghai
92%
Tianjin
92%
Yunnan
92%
Chongqing
83%
Gansu
83%
Heilongjiang
83%
Henan
83%
Jilin
83%
Ningxia
83%
Shaanxi
83%
Shandong
83%
Sichuan
83%
Tibet
83%
Xinjiang
83%
Guangxi
75%
Inner Mongolia
75%
Jiangxi
75%
Liaoning
75%
Qinghai
75%
Shanxi
75%
Zhejiang
67%
Guizhou
58%
Taiwan
42%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz