Statistics for Most Populated Chinese Provinces

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 19 times
  • The average score is 14 of 20

Answer Stats

PopulationProvince% Correct
113,303,132Guangdong
100%
36,894,216Fujian
89%
57,237,740Hubei
89%
71,854,202Hebei
83%
100,063,065Shandong
78%
80,418,200Sichuan
78%
28,846,170Chongqing
72%
94,023,567Henan
72%
54,426,891Zhejiang
72%
45,966,239Yunnan
67%
59,500,510Anhui
61%
65,683,722Hunan
61%
78,659,903Jiangsu
61%
43,746,323Liaoning
61%
37,327,378Shaanxi
61%
37,022,111Shanxi
61%
38,312,224Heilongjiang
56%
44,567,475Jiangxi
56%
46,026,629Guangxi
50%
35,806,468Guizhou
50%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz