וואָיעוואָדעשאַפטן פון פּוילן – מאַפּע קוויז

?װי אַזוי גוט קענסטו די וואָיעוואָדעשאַפטן פון פּוילן
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: January 16, 2022
First submittedJanuary 16, 2022
Times taken3
Average score56.3%
Report this quizReport
5:00
0
 guessed
16 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
וואָיעוואָדעשאַפט
אָפּאָלע
אונטער-קאַרפּאַטיע
אונטער-שלעזיע
גרויספּוילן
וואַרמיע-מאַזוריע
לאָדזש
לובוש
לובלין
מאַזאָוויע
מערב-פּאָמעראַניע
פּאָדלאַכיע
פּאָמעראַניע
קויאַוויע-פּאָמעראַניע
קליינפּוילן
שווענטאָקזשיסקיע
שלעזיע
This answer is:
צפוןמערבדרוםמיזרח
No comments yet