גראַפשאַפֿטן פֿון ענגלאַנד - מאַפּע קוויז

?קענסטו די גראַפשאַפֿטן פֿון ענגלאַנד
אָן די שטאָט פֿון לאָנדאָן
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: June 26, 2022
First submittedJune 26, 2022
Times taken2
Average score78.7%
Report this quizReport
6:30
0
 guessed
47 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
גראַפשאַפֿטן
אָקספֿאָרדשיר
אינדזל פֿון ווייט
באַקינגהאַמשיר | באַקינגהעמשיר
באַרקשיר | בערקשיר
בעדפֿאָרדשיר
בריסטאָל | שטאָט פֿון בריסטעל
גלאָסטערשיר
גרויס-לאָנדאָן
גרויס-מאַנטשעסטער | גרויס-מענטשעסטער
דאַרבישיר | דערבישיר
דאָרסעט
דורהאַם | דערהעם | דאָרהאַם
דעוון | דעווען
דרום יאָרקשיר
האַמפּשיר | העמפּשיר
האַרטפֿאָרדשיר | הערטפֿאָרדשיר
הערעפֿאָרדשיר | הערפֿאָרדשיר
וואָריקשיר | וואַריקשיר
וואוסטערשיר
ווילטשיר
טיין און וויר
טשעשיר
לאַנקאַשיר | לענקאַשיר
לינקאָנשיר | לינקענשיר
לעסטערשיר
מזרח סאַסעקס
מזרח רײַדינג פֿון יאָרקשיר
מערב יאָרקשיר
מערב מידלאַנדס | מערב מידלענדס
מערב סאַסעקס
מערזיסײַד
נאָטינגהאַמשיר | נאָטינגהעמשיר
נאָרפֿאָלק | נאָרפֿאָק
סאַפֿאָלק | סאַפֿאָק
סאַרי
סאָמערסעט
סטאַפֿאָרדשיר | סטאַפֿערדשיר
עסעקס
צפון אַמבערלענד
צפון אַמפּטענשיר
צפון יאָרקשיר
קאַמבריע
קאָרנוואַל
קעמברידזששיר | קעמברידזשיר
קענט
ראַטלענד | ראָטלאַנד
שראָפּשיר
This answer is:
No comments yet