שטעט פון פּוילן – מאַפּע קוויז

?ווי אַזוי גוט ווײַסטו די גרעסטע שטעט פון פּוילן
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: February 27, 2022
First submittedFebruary 27, 2022
Times taken5
Average score100.0%
Report this quizReport
5:00
0
 guessed
10 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
שטעט
בידגאָש
ברעסלױ
דאַנציג
וואַרשע
לאָדזש
לובלין
פּויזן
קאַטאָוויץ
קראָקע
שטעטין
This answer is:
צפוןמערבדרוםמיזרח
No comments yet