thumbnail

This or That? Country Flags

Can you guess the flag of the country given?
Quiz by grv
Rate:
Last updated: April 23, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedApril 23, 2022
Times taken160
Average score82.5%
Report this quizReport
5:00
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Question 1 of 10
Select...
Netherlands
YES
NO
Question 2 of 10
Select...
Slovakia
YES
NO
Question 3 of 10
Select...
Benin
YES
NO
Question 4 of 10
Select...
Ireland
YES
NO
Question 5 of 10
Select...
Iraq
YES
NO
Question 6 of 10
Select...
Samoa
YES
NO
Question 7 of 10
Select...
United Arab Emirates
YES
NO
Question 8 of 10
Select...
Cook Islands
YES
NO
Question 9 of 10
Select...
Singapore
YES
NO
Question 10 of 10
Select...
Romania
YES
NO
2 Comments
+1
Level 51
May 6, 2022
նրանք, ովքեր վճարում են իրենց մեղքերի համար, խնայվում են, ես ներում եմ ազնիվներին, ոչ թե մեղավորներին
+3
Level 19
Jun 19, 2022
chad have just darker flag