Prime Ministers of Japan

All Japanese Prime Ministers
Quiz by GarangB
Rate:
Last updated: May 11, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJanuary 28, 2021
Times taken9
Average score72.3%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 101 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
No.
Answer
Term of office
1
Hirobumi Ito
1885-1888
2
Kiyotaka Kuroda
1888-1889
3
Arimoto Yamagata
1889-1891
4
Masayoshi Matsukata
1891-1892
5
Hirobumi Ito
1892-1896
6
Masayoshi Matsukata
1896-1898
7
Hirobumi Ito
1898
8
Shigenobu Okuma
1898
9
Arimoto Yamagata
1898-1900
10
Hirobumi Ito
1900-1901
11
Taro Katsura
1901-1906
12
Kinmochi Saionji
1906-1908
13
Taro Katsura
1908-1911
14
Kinmochi Saionji
1911-1912
15
Taro Katsura
1912-1913
16
Gonnohoye Yamamoto
1913-1914
17
Shigenobu Okuma
1914-1916
18
Masatake Terauchi
1916-1918
19
Takashi Hara
1918-1921
20
Korekiyo Takahashi
1921-1922
21
Tomosaburo Kato
1922-1923
22
Gonnohyoe Yamamoto
1923-1924
23
Keigo Kiyoura
1924
24
Takaaki Kato
1924-1926
25
Reijiro Wakatsuki
1926-1927
26
Giichi Tanaka
1927-1929
27
Osachi Hamaguchi
1929-1931
28
Reijiro Wakatsuki
1931
29
Tsuyoshi Inukai
1931-1932
30
Makoto Saito
1932-1934
31
Keisuke Okada
1934-1936
32
Koki Hirota
1936-1937
33
Senjuro Hayashi
1937
34
Fumimaro Konoe
1937-1939
35
Kiichiro Hiranuma
1939
36
Nobuyuki Abe
1939-1940
37
Mitsumasa Yonai
1940
38
Fumimaro Konoe
1940-1941
39
Fumimaro Konoe
1941
40
Hideki Tojo
1941-1944
41
Kuniaki Koiso
1944-1945
42
Kantaro Suzuki
1945
43
Naruhiko Higashikuni
1945
44
Kijuro Shidehara
1945-1946
45
Shigeru Yoshida
1946-1947
46
Tetsu Katayama
1947-1948
47
Hitoshi Ashida
1948
48
Shigeru Yoshida
1948-1949
49
Shigeru Yoshida
1949-1952
50
Shigeru Yoshida
1952-1953
51
Shigeru Yoshida
1953-1954
No.
Answer
Term of office
52
Ichiro Hatoyama
1954-1955
53
Ichiro Hatoyama
1955
54
Ichiro Hatoyama
1955-1956
55
Tanzan Ishibashi
1956-1957
56
Nobusuke Kishi
1957-1958
57
Nobusuke Kishi
1958-1960
58
Hayato Ikeda
1960
59
Hayato Ikeda
1960-1963
60
Hayato Ikeda
1963-1964
61
Eisaku Sato
1964-1967
62
Eisaku Sato
1967-1969
63
Eisaku Sato
1969-1972
64
Kakuei Tanaka
1972
65
Kakuei Tanaka
1972-1974
66
Takeo Miki
1974-1976
67
Takeo Fukuda
1976-1978
68
Masayoshi Ohira
1978-1979
69
Masayoshi Ohira
1979-1980
70
Zenko Suzuki
1980-1982
71
Yasuhiro Nakasone
1982-1983
72
Yasuhiro Nakasone
1983-1986
73
Yasuhiro Nakasone
1986-1987
74
Noboru Takeshita
1987-1989
75
Sosuke Uno
1989
76
Toshiki Kaifu
1989-1990
77
Toshiki Kaifu
1990-1991
78
Kiichi Miyazawa
1991-1993
79
Morihiro Hosokawa
1993-1994
80
Tsutomu Hata
1994
81
Tomiichi Murayama
1994-1996
82
Ryutaro Hashimoto
1996
83
Ryutaro Hashimoto
1996-1998
84
Keizo Obuchi
1998-2000
85
Yoshiro Mori
2000
86
Yoshiro Mori
2000-2001
87
Junichiro Koizumi
2001-2003
88
Junichiro Koizumi
2003-2005
89
Junichiro Koizumi
2005-2006
90
Shinzo Abe
2006-2007
91
Yasuo Fukuda
2007-2008
92
Taro Aso
2008-2009
93
Yukio Hatoyama
2009-2010
94
Naoto Kan
2010-2011
95
Yoshihiko Noda
2011-2012
96
Shinzo Abe
2012-2014
97
Shinzo Abe
2014-2017
98
Shinzo Abe
2017-2020
99
Yoshihide Suga
2020-2021
100
Fumio Kishida
2021
101
Fumio Kishida
2021-
No comments yet