Terminologia

Creado por su444lu
Puntuar:
Últimas actualizadas: 1 de diciembre de 2022
Aún no has intentado esta prueba
Primeras enviadas1 de diciembre de 2022
Veces jugadas0
Informar PruebaInformar
4:00
Escribe respuesta aquí
0
 / 97 adivinados
La prueba está en pausa. Tienes .
Puntuación
Tu puntuación es / = %
Esto supera o iguala % de quienes tomaron la prueba también puntuaron 100%
La puntuación promedio es
Tu puntuación más alta es
Tu tiempo más rapido es
Sigue desplazándote hacia abajo para ver las respuestas y más estadísticas ...
Hint
Answer
FA/DA
data d'alta
FC
freqüència cardíaca
FAR
farmàcia
FI/DI
data d'ingrés
FMO
fracàs multiorgànic
FOD
febre d'origen desconegut
FRCV
factor de risc cardiovascular
Fx
fractura
FV
fibril·lació ventricular
GB
glucèmia basal
GA
gasometria arterial
GI
gastrointestinal
GI
gran invalidesa
GE
gastroenteritis
GRD
grups relacionats pel diagnòstic
HA
hepatitis a
HB
hepatitis b
Hb
hemoglobina
HC
hepatitis c
HC
hemorràgia cerebral
HC
història clínica
HD
hemodiàlisi
HP
història personal
HF
història familiar
HTA
hipertensió arterial
IAM
infart agut de miocardi
IBP
ibuprofé
ILE
interrupció legal de l'embaràs
ILT
incapacitat laboral temporal
IMC
índex de massa corporal
IPA
incapacitat permanent absoluta
IQ
intervenció quirúrgica
IRC
insuficiència renal crònica
ITU
infecció del tracte urinari
IU
incontinència urinària
IVE
interrupció voluntària de l'embaràs
IO
incontinència d'orina
LA
lactància artificial
LA
líquid amniòtic
LRC
líquid cefalorraquidi
LFH
limfoma de hodgkin
MAP
metge d'atenció primària
MARSA
stafilococus aureus resistent a la meticil·lina
MC
motiu de consulta
MC
malformaciócongènita
MG
metge de guàrdia
MM
melanoma maligne
MO
medul·la òssia
MP
marcapassos
Hint
Answer
MP
menopausa
NAM
no antecedents mèdics
NOD
neoplàsia d'origen desconegut
NPP
nutrició parenteral perifèrica
NTX
pneumotòrax
OVRS
obstrucció de les vies respiratòries superiors
OMT
organització mundial de transplantaments
OVA
obstrucció de la via aèria
PA
pancreatitis aguda
PAAF
punció aspirativa amb agulla fina
PC
paràlisis cerebral
PCA
pancreatitis crónica alcohòlica
PCR
parada cardiorespiratòria
PCV
paràlisi de les cordes vocals
PO
postoperatori
PRN
pes del nounat
QMT
quimioteràpia
RAM
reacció adversa a un medicament
RCP
reanimació cardiopulmonar
RAO
retenció aguda d'orina
RDT
radioteràpia
RNM
ressonància nuclear magnètica
SAP
servei d'atenció al pacient
SEM
servei d'emergències mèdiques
SIDA
síndrome de immunodeficiència adquirida
SMAI
síndrome de malabsorció intestinal
SMSL
síndrome de la mort súbdita del lactant
SNC
sistema nerviós central
SNP
sistema nerviós perifèric
SST
síndrome del shock tòxic
SVB
suport vital bàsic
SVA
suport vital avançat
TA
tensió arterial
TAC
tomografia axial computeritzada
TBC
tuberculosi
UCI
unitat de cures intensives
UME
unitat medicalitzada d'emergències
UPP
úlcera per pressió
UTX
unitat de desintoxicació
URN
última regla normal
UTCA
unitat de transtorns de la conducta alimentària
UTD
unitat de tractament del dolor
URPA
unitat de recuperació post anestèsica
URPO
unitat de recuperació postoperatòria
VIH
virus de la immunodeficiència humana
VO
via oral
VPH
virus del papil·loma humà
VMC
ventilació mecànica continua
No hay comentarios todavía