Statystyki dla Wisława Szymborska - jaki to wiersz? #1

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 29 razy
  • Średni wynik to 2 z 8

Statystyki odpowiedzi

FragmentTytuł% Poprawnych
[...]Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?[...]
Nic dwa razy
87%
[...]Sły­chać kro­ki na scho­dach,
ale to nie te.
Ręka, co kła­dzie rybę na ta­le­rzyk,
tak­że nie ta, co kła­dła[...]
Kot w pustym mieszkaniu
65%
[...]a kto pa­trzy z góry,
ten naj­ła­twiej się myli.[...]
Perspektywa
22%
[...]Bobo, anio­łek, kru­szy­na, pro­my­czek,
kie­dy rok temu przy­cho­dził na świat,
nie bra­kło zna­ków na nie­bie i zie­mi:
wio­sen­ne słoń­ce, w oknach pe­lar­go­nie[...]
Pierwsza fotografia Hitlera
17%
[...]Pięk­ne, być może, ale poza gu­stem
Two­ich ubo­gich zmy­słów.
Mo­żesz mnie po­znać, nie za­znasz mnie ni­g­dy.
Całą po­wierzch­nią zwra­cam się ku to­bie[...]
Rozmowa z kamieniem
9%
[...]Był może pew­nej nocy jed­na­ko­wy sen,
na­tych­miast po zbu­dze­niu za­ma­za­ny.
Każ­dy prze­cież po­czą­tek
to tyl­ko ciąg dal­szy[...]
Miłość od pierwszego wejrzenia
9%
[...]Oku­la­ry do spo­glą­da­nia w dal le­ża­ły na pa­ra­pe­cie.
Brzę­cza­ła jed­na mu­cha, czy­li żyła jesz­cze.[...]
Pokój Samobójcy
4%
[...]Mu­cha w pu­łap­ce mu­chy? Mysz w po­trza­sku my­szy?
Pies ni­g­dy nie może zdo­być się na nic in­ne­go,
jak spa­rzyć po raz dru­gi ufny pa­lec mi­strza?
Czy to jest ten wła­ści­wy osta­tecz­ny świat[...]
Wywiad z dzieckiem
4%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu