thumbnail

Terminologia dla prawników (tłumaczenie na łacinę)

Podane polskie terminy z zakresu prawa należy poprawnie przetłumaczyć na łacinę.
Quiz wykonany przez AS333
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 5 grudzień, 2022
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany29 październik, 2022
Razy rozwiązany36
Średni wynik0,7%
Zgłoś quizZgłoś
20:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 275 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Polskie terminy
Tłumaczenie na łacinę
Analogia z prawa
Analogia iuris
Analogia z ustawy
Analogia legis
Argument odnoszący się do osoby
Argumentum ad personam
Argument z milczenia
Argumentum ex silentio
Autorytet panującego
Auctoritas principi
Błąd
Error
Błąd co do osoby
Error in persona
Błąd co do prawa
Error iuris
Błąd co do przedmiotu
Error in corpore
Błąd co do stanu faktycznego
Error facti
Błąd w działaniu
Error in faciendo
Błąd w procedowaniu
Error in procedendo
Błąd w wyrokowaniu
Error in iudicando
Brzmienie ustawy
Verba legis
Chory umysłowo
Furiosus
Ciało, fizyczna istota rzeczy
Corpus
Ciężka wina
Culpa lata
Co do całości
In solidum
Co do przyszłego unormowania, co do prawa postulowanego
De lege ferenda
Czyj kraj, tego religia
Cuius regio, eius religio
Czyn niedozwolony
Delictum
Czynić, działać
Facio, facere
Czynność prawna kulejąca
Negotium claudicans
Dać, udzielać
Do, dare
Dla celów dowodowych
Ad probationem
Dla dobra publicznego
Pro publico bono
Dla wywołania określonych skutków
Ad eventum
Dług
Debitum
Dłużnik
Debitor
Do akt, sprawa odłożona jako załatwiona
Ad acta
Do końca
Ad finem
Do niedorzeczności
Ad absurdum
Do rzeczy
Ad rem
Do, ku
Ad
Do, ku, w
In
Dobitnymi słowami, wyraźnie
Expressis verbis
Dobra wiara
Bona fides
Domniemanie możliwe do obalenia
Praesumptio iuris tantum
Domniemanie niedopuszczające przeciwdowodu
Praesumptio iuris ac de iure
Doraźnie
Ad hoc
Dowód
Probatio
Dowód z dokumentu
Probatio per documenta
Dowód ze świadków
Probatio per testes
Druga strona, przeciwnik w sporze
Altera pars
Działanie na szkodę wierzycieli
Fraus creditorum
Działanie, skarga
Actio
Dzierżyciel
Detentor
Fakty powszechnie znane
Facta notoria
Fikcja prawna
Fictio iuris
Głos odrębny
Votum separatum
Groźba
Metus
I na odwrót
Vice versa
Interes publiczny
Utilitas publica
Jak niżej
Ut infra
Jak wyżej
Ut supra
Jakby
Quasi
Krzywda
Iniuria
Legitymacja procesowa
Legitimatio ad causam
Liczba członków podmiotu zbiorowego, których obecność podczas głosowania jest konieczna, aby decyzje w nim podjęte były ważne
Quorum
Miejsce zamieszkania
Domicilium
Mieszkanie
Habitatio
Między nieobecnymi
Inter absentes
Między obecnymi
Inter praesentes
Między stronami
Inter partes
Mylne oznaczenie
Falsa demonstratio
Na gorącym uczynku
In flagranti
Na końcu
In fine
Na pierwszy rzut oka
Prima facie
Na przykład
Ad exemplum
Na przyszłość
Pro futuro
Na wypadek śmierci
Mortis causa
Na zasadzie słuszności
Ex aequo et bono
Najlżejsza wina
Culpa levissima
Naocznie
Ad oculos
Nie ma trzeciej możliwości
Tertium non datur
Niedbalstwo przy zawieraniu umowy
Culpa in contrahendo
Nienależne świadczenie
Indebitum
Nieprzerwanie
In continuo
Nierównoprawne umowy przymierza
Foedus iniquum
Norma prawna opatrzona sankcją nieważności
Lex perfecta
Norma prawna opatrzona sankcją represyjną oraz sankcją nieważności
Lex plus quam perfecta
Norma prawna opatrzona tylko sankcją represyjną
Lex minus quam perfecta
Norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
Lex imperfecta
Normy prawne obowiązujące bezwzględnie
Ius cogens
Normy prawne obowiązujące względnie
Ius dispositivum
Obecny stan rzeczy
Status quo
Ocena faktów już po ich zaistnieniu
Ex post
Ochrona dłużnika
Favor debitoris
Od początku
Ab initio
Od teraz
Ex nunc
Od, z
Ex
Od, z, o
De
Odnowienie
Novatio
Odwołanie
Appelatio
Okres pomiędzy ogłoszeniem aktu prawnego a jego wejściem w życie
Vacatio legis
Określona liczba
Numerus clausus
Osoba
Persona
Osoba fizyczna
Persona physica
Osoba niepożądana
Persona non grata
Osoba prawna
Persona iuridica
Pełnomocnik działający bez umocowania
Falsus procurator
Po fakcie
Post factum
Po rozpoznaniu sprawy
Causa cognita
Po śmierci
Post mortem
Po zmianie tego, co powinno być zmienione
Mutatis mutandis
Pod nieobecność
In absentia
Pod rygorem nieważności
Ad solemnitatem
Pod warunkiem
Sub conditione
Podmiot prawa
Subiectum iuris
Podmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
Accidentalia negotii
Podstawa nabycia prawa lub rzeczy
Causa acquirendi
Podstawa prawna
Causa
Podstawa prawna przysporzeń niedopłatnych
Causa donandi
Podstawa prawna świadczenia w celu umorzenia zobowiązania
Causa solvendi
Podstawa prawna zaciągnięcia zobowiązania
Causa obligandi
Podstawa uchwalenia danej ustawy
Ratio legis
Pokój i Rozejm Boży
Treuga Dei
Ponosić odpowiedzialność z tytułu zobowiązania
Praesto, praestare
Porozumienie
Consensus
Posiadanie
Possessio
Posłaniec, poseł
Nuntius
Potrącenie długu z wierzytelnością
Compensatio
Powaga rzeczy osądzonej
Res iudicata
Powód
Actor
Powszechne przekonanie
Communis opinio
Pozwany
Reus
Pożyczka
Creditum
Pożytek
Fructus
Prawidłowo według reguł sztuki
Lege artis
Prawo
Ius, iuris
Prawo azylu
Ius asyli
Prawo do orzekania
Iurisdictio
Prawo do pobierania pożytków
Ius fruendi
Prawo do posiadania
Ius possidendi
Prawo do rozporządzania rzeczą
Ius disponendi
Prawo do używania rzeczy
Ius utendi
Prawo do zużycia rzeczy
Ius abutendi
Prawo dotyczące wojny
Ius belli
Prawo krwi
Ius sanguinis
Prawo międzynarodowe publiczne
Ius inter gentes
Prawo prywatne
Ius privatum
Prawo publiczne
Ius publicum
Prawo wojny i pokoju
Ius belli et pacis
Prawo zatrzymania
Ius retentionis
Prawo zawierania umów
Ius contrahendi
Prawo ziemi
Ius soli
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Negotiorum gestio
Przebłyski świadomości
Lucida intervalla
Przedmiot będący dowodem popełnienia przestępstwa
Corpus delicti
Przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
Essentialia negotii
Przedmiotowo nieistotne składniki treści czynności prawnej
Naturalia negotii
Przez podobieństwo
Per analogiam
Przez zdarzenia faktyczne, które wyrażają domniemaną wolę danej osoby
Per facta concludentia
Przy zachowaniu istniejących okoliczności
Rebus sic stantibus
Przychylna interpretacja testamentu
Favor testamenti
Przyjaźń (traktaty przyjaźni)
Amicitia
Przymus fizyczny
Vis absoluta
Przymus psychiczny
Vis compulsiva
Przypadek
Casus
Przypadek losowy
Casus fortuitus
Rzecz
Res
Rzecz niczyja
Res nullius
Rzecz oznaczona co do gatunku
Genus
Rzecz oznaczona indywidualnie
Species
Sąd cywilny
Forum civile
Sąd miejsca popełnienia przestępstwa
Forum delicti commissi
Sąd właściwy
Forum competens
Sąd właściwy umownie ustalony przez strony
Forum conventionale
Sąd właściwy ze względu na łączność spraw
Forum connexitatis
Sąd właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy będącej przedmiotem sporu
Forum rei sitae
Sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego
Forum domicilii
Sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia kontraktu
Forum contractus
Sąd właściwy ze względu na miejsce, w którym dłużnik powinien świadczyć
Forum solutionis
Sędzia wyłączony ze sprawy
Iudex inhabilis
Siła wyższa
Vis maior
Siła, przemoc
Vis
Skarga osobista
Actio in personam
Skarga rzeczowa
Actio in rem
Słuszna przyczyna
Iusta causa
Sposób działania
Modus operandi
Spółka (traktaty przymierza)
Societas
Sprawa zakończona
Causa finita
Sprawiedliwość
Iustitia
Sprzecznie z dobrymi obyczajami
Contra bonos mores
Staranność właściwa przy prowadzeniu własnych spraw
Diligentia quam suis rebus
Szczególnie zły zamiar
Dolus malus
Szkoda majątkowa
Damnum
Szkoda rzeczywista
Damnum emergens
Tamże
Ibidem
Tenże
Idem
Termin końcowy
Terminus ad quem
Termin ostateczny
Terminus praeclusivus
Termin początkowy
Terminus a quo
Termin, po którym coś ma nastąpić
Terminus post quem
Termin, przed którym coś nastąpiło lub ma nastąpić
Terminus ante quem
Tymczasowe miejsce zamieszkania
Quasi-domicilium
Tymczasowy
Ad interim
Upoważnienie przemienne
Facultas alternativa
Ustawa nie czyni różnicowania
Lege non distinguente
Ustawa ogólna
Lex generalis
Ustawa specjalna
Lex specialis
Ustawa, przepis, prawo
Lex, legis
Utrata mocy obowiązującej normy prawnej wskutek jej długotrwałego niestosowania
Desuetudo
Utrata spodziewanej korzyści majątkowej
Lucrum cessans
Uzasadnienie z przeciwieństwa
Argumentum a contrario
W całości
In toto
W całości (wszyscy)
In corpore
W celu obejścia ustawy
In fraudem legis
W cudzym imieniu
Alieno nomine
W danym przypadku
In concreto
W imieniu
In nomine
W nadziei
In spe
W nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi
Ad vocem
W oderwaniu od konkretnej sytuacji
In abstracto
W odniesieniu do konkretnej osoby
Ad personam
W pełnym brzmieniu, w całej rozciągłości
In extenso
W razie wątpliwości
In dubio
W rzeczywistości
De facto
W stosunku do wszystkich
Erga omnes
W szerokim znaczeniu
Sensu largo
W ścisłym znaczeniu
Sensu stricto
W ten sposób
Sic
W zastępstwie
Per procura
W zawieszeniu
In suspenso
Warunek nieodzowny
Conditio sine qua non
Wbrew ustawie
Contra legem
We własnym imieniu
Suo nomine
Wierzyciel
Creditor
Wina
Culpa
Wina w dozorze
Culpa in custodiendo
Wina w wyborze
Culpa in eligendo
Własność
Dominium
Właściwa intencja
Recta intentio
Wnioskowanie z mniejszego o większym
Argumentum a minori ad maius
Wnioskowanie z większego o mniejszym
Argumentum a maiori ad minus
Wojna sprawiedliwa
Bellum iustum
Wola
Animus
Wykaz majątku
Inventarium
Wyłączenie sędziego
Recusatio iudicis
Wypełnienie zobowiązania
Solutio
Wyrzucenie lub wylanie czegoś z budynku
Deiectum vel effusum
Z góry
Ex ante
Z mocą wsteczną
Ex tunc
Z mocy prawa
Ex iure
Z mocy samego prawa
Ipso iure
Z mocy ustawy
Ex lege
Z mocy własnej
Proprio vigore
Z następstwa
A posteriori
Z przeciwieństwa
A contrario
Z punktu widzenia prawa obowiązującego
De lege lata
Z racji pełnionego zawodu
Ex professo
Z samego faktu
Ipso facto
Z urzędu
Ex officio
Z wcześniejszego
A priori
Z zachowaniem pełnego tytułu
Pleno titulo
Za zgodą ogółu, przy powszechnej zgodzie
Communi consensu
Zakaz równoczesnego piastowania określonych stanowisk publicznych
Incompatibilitas
Zamiar bezpośredni
Dolus directus
Zamiar ewentualny
Dolus eventualis
Zamiar ogólny
Dolus generalis
Zasada mówiąca o nietykalności posłów
Iure gentium sancti sunt
Zdarzenia faktyczne, które wyrażają domniemaną wolę danej osoby
Facta concludentia
Zdolność do czynności prawnych
Capacitas agendi
Zdolność prawna
Capacitas
Zgodnie z obowiązującym prawem
De iure
Zły zamiar
Dolus
Zmiana orzeczenia na mniej korzystne dla jednej ze stron
Reformatio in peius
Zobowiązanie
Obligatio
Zobowiązanie jak gdyby z deliktu
Obligatio quasi ex delicto
Zobowiązanie jak gdyby z kontraktu
Obligatio quasi ex contractu
Zobowiązanie naturalne
Obligatio naturalis
Zobowiązanie niemożliwe do wykonania
Obligatio impossibilis
Zobowiązanie powstałe z czynu niedozwolonego
Ex delicto
Zobowiązanie powstałe z kontraktu
Ex contractu
Zobowiązanie przemienne
Obligatio alternativa
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy