thumbnail

Trudne słówka w języku polskim

Należy wpisać trudne słowa, które odpowiadają swoim opisom.
Quiz wykonany przez AS333
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 13 grudzień, 2022
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany13 grudzień, 2022
Razy rozwiązany27
Średni wynik1,2%
Zgłoś quizZgłoś
15:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 256 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Opis znaczenia słowa
Trudne słowo
Bezkrytyczne podporządkowywanie się normom, wartościom i poglądom uznanym za obowiązujące w danej grupie.
Konformizm
Rozwlekły nudny tekst, zwłaszcza list.
Epistoła
Język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii.
Sanskryt
Swobodny stosunek do kwestii związanych z seksualnością.
Frywolność
Osoba zachowująca się niegrzecznie, arogancko, obraźliwie lub bezczelnie.
Impertynent
Powieść miłosna o wątpliwych wartościach artystycznych.
Harlekin
Bierne poddawanie się, niechęć do czynu, brak woli podjęcia własnej inicjatywy.
Inercja
Postępowanie zapobiegające dostaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych do jakiegoś środowiska.
Aseptyka
Taki, który wygląda dobrze, zdrowo, pięknie, młodo, jest silny i urodziwy.
Hoży
Poważanie okazywane komuś lub czemuś, szacunek.
Atencja
Osoba bardzo bogata, milioner.
Krezus
Obcojęzyczne słowo, zwrot lub forma gramatyczna wprowadzona do wypowiedzi w języku ojczystym.
Makaronizm
Coś nieziszczalnego, złudnego; pozory czegoś; zjawisko to polega na wystąpieniu pozornego obrazu oddalonego przedmiotu.
Miraż
Postawa cyniczna, obłudna, pozbawiona skrupułów; wiara w to, że cel uświęca środki.
Makiawelizm
Nonteistyczny system filozoficzny i religijny który powstał w Indiach.
Dżinizm
Pionowe okienko na dachu, które doświetla poddasze.
Lukarna
Dokonywany pod wpływem niedającego się opanować przymusu wewnętrznego.
Kompulsywny
Współrządzenie organów władzy reprezentujących odmienne opcje polityczne.
Kohabitacja
Prawo do pełnomocnictwa.
Plenipotencja
Najgorętszy okres lata.
Kanikuła
Pogląd głoszący prymat wiary i objawienia nad poznaniem rozumowym.
Fideizm
Zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem.
Embargo
Występowanie przypadków tej samej choroby, na określonym terenie, utrzymujące się nawet przez wiele lat na tym samym poziomie.
Endemia
Ciało, jako fizyczny wymiar człowieka które jest przedmiotem nauk i badań medycyny konwencjonalnej.
Soma
Inaczej zapalenie płuc.
Pneumonia
Zbytnie, przesadne spoufalenie.
Amikoszoneria
Teoria o nauce podczas snu, mechanicznym odtwarzaniu zapamiętanych lekcji, ćwiczeń.
Hipnopedia
Zbieżność lub jej powstawanie; niezależne powstawanie podobnych zjawisk kulturowych w odległych od siebie regionach świata w podobnych warunkach geograficznych.
Konwergencja
Szacunek, poważanie.
Estyma
Stopniowe zwiększanie, potęgowanie się czegoś.
Eskalacja
Wzbudzający niechęć, wstręt.
Repulsywny
Osłupienie, odrętwienie, zamroczenie.
Stupor
Inaczej o wielkiej literze alfabetu.
Majuskuła
Osoba o wstecznych poglądach, przeciwnik postępu i wszelkich nowinek.
Obskurant
Przywódca duchowy chasydów.
Cadyk
Człowiek lekkomyślny i oddający się zabawom.
Szaławiła
Wyraz dźwiękonaśladowczy.
Onomatopeja
Człowiek wybitnie wykształcony, znany w kręgach naukowych lub kulturalnych.
Luminarz
Pracownik pilnujący porządku w lokalu rozrywkowym lub gastronomicznym.
Wykidajło
Nurt światopoglądowy proklamujący porozumienie między wyznaniami.
Ekumenizm
Omamy wzrokowe, przywidzenia.
Fantasmagoria
Chylenie się ku upadkowi; rozkład wartości moralnych i kulturowych.
Dekadencja
Uczony duchowny muzułmański, przywódca religijny.
Imam
Człowiek wątły, chorowity.
Rachityczny
Ktoś ruchliwy, zwinny.
Fertyczny
Regulowanie bądź ograniczanie kupna, produkcji lub sprzedaży pewnych artykułów.
Reglamentacja
Dyskryminacja kogoś ze względu na wiek.
Adultyzm
Badanie, wyjaśnianie i komentowanie tekstów.
Egzegeza
Zły nastrój występujący w zaburzeniach psychicznych, samopoczucie nacechowane drażliwością, skłonnością do agresji i czynów impulsywnych.
Dysforia
Wyszukana, oficjalna uprzejmość i takt w zachowaniu.
Kurtuazja
Bezradność, bezczynność, brak reakcji na sytuację.
Indolencja
Mowa pochwalna.
Laudacja
Zaburzenie, polegające na lunatykowaniu; inaczej lunatyzm.
Somnambulizm
Chorobliwy strach o własne zdrowie i życie; ciągłe doszukiwanie się u siebie objawów chorób, wyolbrzymianie dolegliwości.
Hipochondria
Dążenie do obrony, podtrzymania lub podniesienia samooceny.
Autowaloryzacja
Sielankowe życie.
Idylla
Przejęzyczenie, mimowolne przestawienie głoski w wyrazie.
Spuneryzm
Konstrukcja wyrazowa, w której jeden lub kilka wyrazów pokrywają się znaczeniowo, przez co część wyrazów jest zbędna.
Tautologia
Portret, wizerunek.
Konterfekt
Lekceważące, zbyt swobodne zachowanie.
Dezynwoltura
Rozwlekłe rozważanie nie na temat; odejście od tematu.
Dywagacja
Człowiek podejmujący działania w cudzej sprawie dla własnego zysku.
Kondotier
Czynnik, cecha lub zjawisko stałe i niezmieniające się w czasie.
Inwariant
Hamować czyjąś zapalczywość, powstrzymywać kogoś.
Mitygować
Członek grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce.
Nomada
Niekonwencjonalny, wymyślny, fantazyjny.
Frymuśny
Zawierający sprzeczne chęci, uczucia.
Ambiwalentny
Występowanie cech pierwotnych, prymitywnych, spotykanych u dawnych przodków.
Atawizm
Figura retoryczna polegająca na celowym zestawieniu dwóch pojęć sprzecznych.
Oksymoron
Zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska przez bardziej lub mniej rozbudowane jego opisanie.
Peryfraza
Celowo i świadomie pomijać w rozważaniach jakąś cechę lub aspekt, żeby ułatwić analizę; nie uwzględniać czegoś.
Abstrahować
Urzędowy wzrost kursu danej waluty.
Rewaluacja
Zastrzeżenie lub warunek w dokumencie prawnym.
Klauzula
Ktoś zachowujący się sztucznie; zbyt wyszukany, świadczący o złym guście.
Pretensjonalny
Długa wypowiedź na jakiś temat, utrzymana zwykle w podniosłym stylu.
Tyrada
Człowiek sztucznie poważny, silący się na uczoność.
Sensat
Związek jednego mężczyzny z wieloma kobietami.
Poligynia
Inaczej pokrewieństwo.
Parentela
W hinduizmie i dźinizmie; pogląd, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu.
Tantra
Obszar stale zamieszkany i wykorzystywany gospodarczo przez człowieka.
Ekumena
Zamknięta dla niezakonników część klasztoru.
Klauzura
Duchowy, metafizyczny, niematerialny.
Eteryczny
Załamanie się ładu społecznego.
Anomia
Cecha jednostki, dająca jej niekwestionowany autorytet w grupie.
Charyzma
Nerwica polegająca na pobudliwości, drażliwości i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego.
Neurastenia
Osoby lub środowiska głoszące swe poglądy krzykliwie i demonstracyjnie.
Tromtadracja
Człowiek zajmujący się jakąś dziedziną, nie znając się na niej, bez odpowiedniego przygotowania.
Dyletant
Filozoficzny pogląd uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną: materialną, duchową lub materialno-duchową.
Monizm
Objaśnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie danego pojęcia.
Eksplikacja
Dążenie do celu "po trupach", bez brania pod uwagę kwestii etycznych.
Arywizm
Budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania materiałów sypkich.
Silos
Judaistyczny ruch religijny lub pobożnościowy o charakterze mistycznym.
Chasydyzm
Delikatne słowo lub wyrażenie zastępujące inne, które jest zbyt drastyczne, nieprzyzwoite, dosadne.
Eufemizm
Kultura towarzyska, dobre maniery, umiejętność właściwego zachowania się.
Polor
Zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy.
Deratyzacja
Zabieg operacyjny dokonywany na żywym zwierzęciu w celach naukowych lub doświadczalnych.
Wiwisekcja
Prognozowanie przebiegu wydarzeń na podstawie znajomości analogicznych zjawisk.
Ekstrapolacja
Stanowisko przypisujące negatywną wartość rodzeniu dzieci.
Antynatalizm
Ktoś podły, zasługujący na pogardę.
Swołocz
Obszerne, pisemne opracowanie zagadnienia, merytorycznie poprawne, ale pozbawione twórczego zamysłu.
Elaborat
Zaniedbanie czegoś np. wyglądu, niedbałość.
Abnegacja
Przewidywanie, zakładanie czegoś jeszcze nieistniejącego.
Antycypacja
Jednobrzmiąco, jednogłośnie, zgodnie.
Unisono
Rzecz zastępcza; zamiennik czegoś.
Surogat
Człowiek żyjący w odosobnieniu szczególnie z pobudek religijnych.
Eremita
Żartobliwie o dziecku, zwykle psotnym.
Basałyk
Potocznie hitlerowski obóz koncentracyjny.
Kacet
Przesadne demonstrowanie uczuć, niewspółmierne do ich siły.
Egzaltacja
Ktoś lub coś wielkiego, żarłocznego i rubasznego.
Gargantuiczny
Nauka zajmująca się pochodzeniem wyrazów.
Etymologia
Zgoda na coś, przy jednoczesnym uznaniu tego za dobre.
Afirmacja
Banalny, pospolity, niewyszukany.
Trywialny
Obniżenie nominału danej waluty.
Denominacja
Ogólnie przyjęte normy i obyczaje towarzyskie.
Konwenans
Sprzątać, czyścić, porządkować.
Chędożyć
Stan osoby, która utraciła więź ze środowiskiem, w którym żyje.
Alienacja
Dziedzina filozofii zajmująca się refleksją nad dziejami, ich sensem, biegiem i celem, próbująca ustalić prawidłowości, które nimi rządzą.
Historiozofia
Rzecz lub zjawisko wyjątkowo osobliwe, które budzi zdumienie swoją niezwykłością lub dziwacznością.
Kuriozum
Zanik wartości moralnych lub estetycznych.
Degrengolada
Zmienny, niestały, niestabilny, chwiejny.
Labilny
Czczenie samego siebie; narcyzm.
Idiolatria
Ktoś stroniący od ludzi, czujący do nich niechęć lub wręcz wrogość.
Mizantrop
Zakładać, przypuszczać, mniemać.
Suponować
Ścięcie głowy.
Dekapitacja
Ochraniacze do jazdy konnej, używane zamiast wysokich butów, na przykład oficerek.
Sztylpy
Ogół adwokatów.
Palestra
Uroczysty wstęp do aktu prawnego.
Preambuła
Przemiana duchowa, przyjęcie jakiegoś systemu wartości, poglądów i zasad, nawrócenie.
Metanoja
Przywiązanie do tradycyjnych cech przypisanych danej płci, wyrażające się np. w ubiorze czy zachowaniu
Retroseksualizm
Ucieczka od problemów codzienności i życia społecznego.
Eskapizm
Religia łącząca islam i hinduizm, powstała w XV wieku. Z islamu pochodzi nieposiadający żadnego wizerunku ani wcieleń Bóg, który jednak posiada „miliony imion”.
Sikhizm
Przełomowy moment wyznaczający koniec jednej epoki i początek następnej.
Cezura
Przekroczenie granicy zdolności przystosowania się narządu do zwiększonych obciążeń, objawiające się jego niewydolnością.
Dekompensacja
Ogół nazw, terminów używanych w jakiejś dziedzinie nauki.
Nomenklatura
Koncepcja głosząca, iż zasada równości obywateli powinna być podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego.
Egalitaryzm
Pojęcie głoszące solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazuje przyjmować wrogą postawę.
Szowinizm
Postawa moralna człowieka kierującego się w swym postępowaniu nie powszechnie przyjętymi zasadami, lecz tym, co w danej sytuacji jest dla niego korzystne.
Oportunizm
Dążenie do pozyskania nowych wyznawców jakiejś religii lub idei.
Prozelityzm
Mieszkaniec przeciwległych obszarów na kuli ziemskiej.
Antypoda
Nauka o śmierci człowieka, w szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzyszącym.
Tanatologia
Lęk i obawa przed pięknymi kobietami.
Kaligynefobia
Sztuka prowadzenia sporów.
Erystyka
Zwięzły, treściwy, wyrazisty.
Lapidarny
Sprzeczność, wykluczenie się dwóch twierdzeń, mimo że osobno zdają się być prawdziwe.
Antynomia
Nieznoszący sprzeciwu, narzucający komuś swoje zdanie; też: świadczący o takich cechach.
Apodyktyczność
Coś, czego nie da się zmierzyć, ale co ma istotny wpływ na sytuację oraz przebieg wydarzeń.
Imponderabilia
Przemiana, przekształcenie postaci czegoś.
Konwersja
Inaczej rozmówca.
Interlokutor
Mijanie się z prawdą, koloryzowanie na jakiś temat, przekonanie o prawdziwości zmyślonych przez siebie faktów.
Konfabulacja
Człowiek uważany za gorszego w rozwoju kulturowym i osobistym; człowiek mało inteligentny.
Troglodyta
Umniejszać wartość czegoś lub czyjeś zasługi.
Dezawuować
Tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny.
Taoizm
Przerażająca sytuacja, wydarzenie, miejsce; królestwo władcy piekieł i demonów.
Pandemonium
Ktoś żartobliwy i trochę prowokujący.
Filuterny
Inaczej wniosek końcowy, puentowanie.
Konkluzja
Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na świat.
Paruzja
Odchylenie od przyjętych norm lub wartości zachowania.
Dewiacja
Wewnętrzna spójność np. tekstu, poglądów, wypowiedzi.
Koherencja
Przedstawianie rzeczywistości na wzór snu.
Oniryzm
Wykazywać postawę obojętną wobec czegoś lub kogoś.
Indyferencja
Człowiek niezadowolony ze wszystkiego, doszukujący się wad we wszystkim i wszystkich.
Malkontent
Protest, manifestowanie sprzeciwu wobec czegoś; podanie w wątpliwość.
Kontestacja
Forma politeizmu; uznanie wielkości wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa.
Henoteizm
Jest to byt wyemanowany z Absolutu.
Hipostaza
Odtwarzanie w pamięci przeżyć lub zdarzeń z przeszłości; też: przeżycie lub zdarzenie odtworzone w pamięci.
Retrospekcja
Pochodzenie (kogoś lub czegoś) i przejawianie charakterystycznych cech uwarunkowanych tym pochodzeniem.
Proweniencja
Literackie określenie osoby skąpej.
Harpagon
Sposób rozwiązywania sporów prawnych bez odwoływania się do sądu powszechnego.
Arbitraż
Jeden z kierunków monizmu zakładający, że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe (dusze).
Spirytualizm
Powierzchowna, manifestacyjna pobożność.
Dewocja
Rozrzutny i używający życia mężczyzna.
Utracjusz
Forma architektoniczna stanowiąca element wystający z lica elewacji.
Wykusz
Odsiecz, pomoc, posiłki, wsparcie.
Sukurs
Zmiany osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych.
Charakteropatia
Wyrażenie tej samej treści innymi środkami wyrazowymi; przeróbka tekstu literackiego rozwijająca lub modyfikująca treść pierwowzoru.
Parafraza
Tablica poświęcona zmarłemu wmurowana w ścianę kościoła.
Epitafium
Politeistyczny kult religijny w Japonii, wywodzący się z animistycznej czci dla zjawisk przyrody i zmarłych przodków.
Sintoizm
Wyrzucenie kogoś lub czegoś przez okno.
Defenestracja
Zjawisko ubożenia człowieka lub społeczeństwa.
Pauperyzacja
Najstarsza względnie poznana religia Indii, w swoim kształcie henoteistyczna.
Wedyzm
Tworzenie całości z różnych elementów.
Eklektyzm
Niszczenie drobnoustrojów, np. w ranach, na narzędziach chirurgicznych, w pomieszczeniach, w celu niedopuszczenia do zakażenia.
Antyseptyka
W logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
Rekurencja
Dobrze płatna posada, która nie wymaga od zatrudnionego większego wysiłku.
Synekura
Skłonność; upodobanie do kogoś albo czegoś.
Inklinacja
Ważny z czyjegoś punktu widzenia lub istotny w jakiejś sprawie.
Relewantny
Niewiara w powodzenie sprawy, w zwycięstwo; przewidywanie porażki z góry, przed decydującą rozgrywką.
Defetyzm
Patologiczny wstręt do mężczyzn.
Mizoandryzm
Dawna nazwa atramentu.
Inkaust
Bratanie się, zaprzyjaźnianie się, zwłaszcza niestosowne i niewłaściwe ze względu na osoby lub okoliczności.
Fraternizacja
Umiejętność pięknego wysławiania się; gadulstwo.
Elokwencja
Chorobliwa tendencja do nieustannego odkładania pewnych czynności na później.
Prokrastynacja
Rozpad, chaos, nieporządek.
Entropia
Rozległy zasób książkowej wiedzy; gruntowne wykształcenie.
Erudycja
Niezdolność do rozpoznawania i do odtwarzania melodii spowodowana uszkodzeniem mózgu.
Amuzja
Zwlekać z czymś, marnować czas.
Mitrężyć
Taki, który nie wynika z działań zewnętrznych, tkwiący w naturze czegoś; zawarty w czymś.
Immanentny
Żartobliwie fryzura, uczesanie.
Koafiura
Galeria nad przedsionkiem lub nawą kościoła.
Empora
Istnienie poza czymś, w szczególności istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym.
Transcendencja
Ktoś pusty i lekkomyślny.
Fircyk
Oddawanie czci boskiej idolom.
Idolatria
Człowiek niezdarny, ślamazarny.
Safanduła
Przestarzale o żywności, prowiancie.
Wiktuały
Portret, zwykle ślubny, wykonany na podstawie zdjęcia ale podkolorowany i upiększony.
Monidło
Faza rozwoju religii indyjskiej między wedyzmem a hinduizmem.
Braminizm
Podpora architektoniczna w postaci kobiecej spełniająca funkcję kolumny lub pilastra.
Kariatyda
Osoba starająca się o względy kobiety; konkurent, zalotnik.
Absztyfikant
Stosunek rodzinno-prawny, który zachodzi między jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka
Powinowactwo
Utarty zwyczaj, praktyka.
Uzus
Opóźnienie czasowe podczas przesyłania informacji.
Latencja
Słowo utworzone od nazwy własnej.
Eponim
Pomysł, którego nie można zrealizować; coś nierealnego.
Utopia
Potrawa z ciecierzycy, czosnku i pasty tahini, popularna na Bliskim Wschodzie.
Hummus
Podział na trzy części; trójdzielność.
Trychotomia
Dawać upust czemuś, pozwalać sobie.
Folgować
Zniewaga, lekceważące zachowanie.
Afront
Przekroczenie granic, norm.
Transgresja
Istota, rzecz lub zjawisko przemijające szybko i bez śladu.
Efemeryda
Pomieszanie różnych rzeczy; tak też mówi się o imprezie z alkoholem.
Melanż
Ustalona liczba godzin pracy nauczyciela lub wykładowcy.
Pensum
Całościowy, ogólny.
Holistyczny
Uporczywe powracanie do pewnych wyobrażeń, myśli, słów.
Perseweracyjny
Dział teologii i filozofii dotyczący spraw ostatecznych: śmierci, końca świata, życia pozagrobowego, rodzajów sądu pośmiertnego, świata zmarłych.
Eschatologia
Religijne przeświadczenie o zbawczej roli bóstwa; nauka o zbawieniu.
Soteriologia
Upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność intelektualna.
Oligofrenia
Mężczyzna skrupulatnie dbający o strój i o przestrzeganie form towarzyskich.
Dandys
Mający negatywny, ujemny (obraźliwy, zniechęcający) wydźwięk.
Pejoratywny
Kolekcjonowanie odznaczeń i orderów, a także dziedzina historii poświęcona owym odznaczeniom.
Falerystyka
Człowiek, który lubi posługiwać się tanimi efektami w celu wzbudzenia zainteresowania.
Kabotyn
Zestawienie cech podobnych, analogicznych.
Paralela
Mający na względzie korzyść własnego środowiska, regionu, a nie ogółu.
Partykularny
System religijny stworzony w III wieku przez Babilończyka Maniego (Manesa). Jest oparty na dualizmie i podkreślaniu poznania w procesie wyzwalania się spod wpływu zła.
Manicheizm
Wychwalanie kogoś lub czegoś; patetyczny utwór będący wyrazem takiej pochwały.
Apoteoza
Nauka o ochronie środowiska.
Sozologia
Pogląd etyczny, według którego szczęście jest najwyższym dobrem i celem człowieka.
Eudajmonizm
Inaczej udar mózgu.
Apopleksja
Beduiński wojownik, rycerz konny.
Farys
Figura stylistyczna polegająca na zastąpieniu nazwy całości lub ogółu przedmiotów nazwą części lub jednego przedmiotu.
Synekdocha
Osoba, która odsunęła się od grupy, do której należała; odstępca od dogmatów kościelnych.
Dysydent
Podanie ludowe.
Klechda
Pozbawiony pruderii, bez oznak zawstydzenia.
Bezpruderyjny
Zespół wierzeń zakładający istnienie świata materialnego i duchowego, współistnienie duszy z ciałem, przypisujący duszę wszystkim ludziom, roślinom, zwierzętom, minerałom i żywiołom.
Animizm
Zaburzenia mowy lub rozumienia mowy na skutek uszkodzenia mózgu.
Afazja
Patologiczne, silne uprzedzenie do kobiet.
Mizoginia
Dążenie do kontaktów seksualnych bez więzi uczuciowych.
Promiskuityzm
Oddziaływanie na uczucia i nastroje polityczne lub społeczne nieuświadomionych mas przez nierealne obietnice.
Demagogia
Oparty na wnioskowaniu z uprzednio przyjętych twierdzeń (przesłanek), poparty argumentacją; nieintuicyjny.
Dyskursywny
Wspomnienie rzeczy, minionej sprawy i refleksje z nimi związane.
Reminiscencja
Niezdolność do przeżywania przyjemnych uczuć.
Anhedonia
Nadawanie cech ludzkich innym (niebędącymi ludźmi) istotom i zjawiskom.
Antropomorfizm
Hamowanie sprawnego przebiegu czegoś.
Obstrukcja
Buntowniczy, zaczepny, czupurny, zawadiacki.
Buńczuczny
Podział pewnej klasy na dwie, zwykle przeciwstawne, grupy elementów lub zestawienie par przeciwstawnych pojęć.
Dychotomia
Cześć, poszanowanie; szacunek z troską o coś.
Pietyzm
Dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem wyrażeń językowych.
Semantyka
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy