Statistics for ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని గ్రామాలు

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 1 times
  • The average score is 2 of 303

Answer Stats

ఆదాయ గ్రామాలు% Correct
పనస
100%
వల్లయిబీరు
0%
మందిభ
0%
సరధి
0%
సెల్లుం
0%
పరతపుత్తు
0%
కొండపద
0%
సైలంపుత్తు
0%
చెరువు వీధి
0%
కంగు వీధి
0%
దొరగూడ
0%
బొద్దగొంది
0%
వంద్లంపుత్తు
0%
తుములపనస
0%
కరిమికిపుత్తు
0%
బొద్దపుట్టు
0%
పెద గూడ
0%
జర్రిపద
0%
గట్టుమలద
0%
దొల్లిపుత్తు
0%
ములపుత్తు
0%
కెందుగుద
0%
కిముదుపుత్తు
0%
గున్నలమామిడి
0%
బొరగం
0%
గెదెలబండ
0%
నందిమెత్త
0%
భల్లుగూడ
0%
గొర్రెలమెత్త
0%
సున్నపు కోట
0%
కిమ్మలమామిడి
0%
యెనుగురై
0%
నిత్త పుత్తు
0%
గదెల బురుగు
0%
మెరకచింత
0%
బబుసల
0%
బొక్కెరపుత్తు
0%
గలగండ
0%
కుమ్మరిపుట్టు
0%
మల్లుదుపుత్తు
0%
తొంతపుత్తు
0%
గుదమలిపుత్తు
0%
గొదుగులపుత్తు
0%
చెకుచింత
0%
గొద్దిపుట్టు
0%
చీదిపుత్తు
0%
తలబుతొత
0%
బీత
0%
బొదిపుత్తు
0%
నర్సిపుత్తు
0%
సుజనకోట
0%
గొద్దిపుత్తు
0%
బొద్దపాడు
0%
మంగలిపుత్తు
0%
బొనంగిపుత్తు
0%
చినసరియపల్లి
0%
గున్నచెలమ
0%
కొంద్రంగివలస
0%
వద్దిపుత్తు
0%
కొత్తపుత్తు
0%
చీపురుగొంది
0%
గర్రివాడ
0%
గదెలపుత్తు
0%
మంచమ్రై
0%
కిలుమంగి
0%
మచ్చయపురం
0%
బురదగుంట
0%
బొదిలిగుద
0%
మొందిగుమ్మ
0%
దసరిపుత్తు
0%
తమరపల్లి
0%
కంతవరం
0%
వుప్పచెరువు
0%
చెరువు పకల
0%
సరభ పుత్తు
0%
సొలగం పుత్తు
0%
తుంగి కోట
0%
కించొల్ద
0%
కించై పుత్తు
0%
రంగిని కొండ
0%
మజ్జిగుద
0%
సరియపల్లి
0%
మురలిపుత్తు
0%
పెతుమలిపుత్తు
0%
బకుబెద
0%
వెత్చంగి పుత్తు
0%
జంగం పుత్తు
0%
కుంబి గుద
0%
గన్నెలపుత్తు
0%
మలగుమ్మి
0%
మురుగు చెరువు
0%
దీంబుగుద
0%
పెద్దపెతు
0%
రంగిలిసింగి
0%
దరెలి
0%
గన్నెద
0%
తలింబ
0%
పొదపుత్తు
0%
పెదపాడు
0%
బంగరుమెత్త
0%
తద్దపల్లి
0%
కుజభంగి
0%
వద్లంపుత్తు
0%
తుస్సపల్లి
0%
బదిపుత్తు
0%
బంగరు పుత్తు
0%
గిద్దల పుత్తు
0%
రతులపుత్తు
0%
కంగుపుత్తు
0%
సగినిపుత్తు
0%
కుమద
0%
సిర్లిమెత్త
0%
తదిపుత్తు
0%
బురుగుమెత్త
0%
మద్దులబండ
0%
పూలబండ
0%
కమ్మరిగొయ్యి
0%
బుర్రంగుల
0%
పిట్టగ్రుడ్లు
0%
బూసిపుత్తు
0%
సుర్తనిపుత్తు
0%
కొమ్మలకొండ
0%
తుదుమురై
0%
పిత్తగెద్ద
0%
దిగకుమద
0%
వెత్చంగి
0%
చినముక్కిపుత్తు
0%
వనభసింగి
0%
బొండపుత్తు
0%
వనుగుపుత్తు
0%
తరిగెద
0%
మలకరిపుత్తు
0%
రైపల్లి
0%
కిలగద
0%
కొత్తలబయలు
0%
తంగుల
0%
కే.కొత్తూరు
0%
లుంగపుత్తు
0%
చిప్పపుత్తు
0%
రకసిరై
0%
సరసంగి
0%
గిద్దలమామిడి
0%
గిద్దులపుత్తు
0%
పొటూరుఆజుపుత్తు
0%
ఒంతిపుత్తు
0%
బొంద్రుగుద
0%
బలియగుద
0%
జదిగుద
0%
కదంజొల
0%
వంద్రంగుల
0%
కమ్మరిగుంట
0%
జొలపుత్తు
0%
జప్పరు
0%
జబద
0%
బీదుచంప
0%
మకవరం
0%
లబదపుత్తు
0%
అలబీరు
0%
మత్తంపుత్తు
0%
గొబ్బురుపాడు
0%
లంగ్బపొదరు
0%
దుముదుగుద
0%
మల్లిపొదరు
0%
సొలగంపుత్తు
0%
కుంతుద
0%
అదర్లది
0%
కరబయలు
0%
సగ్గులు
0%
కమ్మరిగుద
0%
బరద
0%
అత్తికలు
0%
కర్లపొదరు
0%
సుత్తిగుద
0%
బిర్రిగూడ
0%
మొంజుగుద
0%
సంగంవలస
0%
కొదపుత్తు
0%
అర్లోయిపుత్తు
0%
దెంగం
0%
పదలపుత్తు
0%
పొలిపుత్తు
0%
దనబందు
0%
తలబిరద
0%
వనుగుమ్మ
0%
కొదపుట్టు
0%
పుచ్చెలి
0%
వలజంగి
0%
తర్లగుద
0%
దొమలిపుత్తు
0%
అల్లంగిపద
0%
పెదసింధిపుత్తు
0%
గత్టూరూమండ
0%
చినసింధిపుత్తు
0%
అసురద
0%
దొరగుద
0%
సంగద
0%
దదిపుత్తు
0%
మెహ్బ
0%
గుమ్మ
0%
అరబీరు
0%
జలరిపొదరు
0%
చంపపుత్తు
0%
దిమిసమిల్లి
0%
రంగబయలు
0%
బుద్దపనస
0%
కులబీరు
0%
లబ్బురు
0%
కుంబ్రి పద
0%
కెందుపుత్తు
0%
సెబుగుద
0%
మత్తిగుద
0%
కిర్రంబొ
0%
మర్రిపుత్తు
0%
దబుగుద
0%
తొతగొందిపుత్తు
0%
కొదంపుత్తు
0%
మొక్కపుట్టు
0%
ఇల్లొయిపొలం
0%
బర్లద
0%
సంతవీధి
0%
కదీంబీరు
0%
యెదుకొండలబంద
0%
చింతమ్మింగుల
0%
ధరపల్లి
0%
గుమ్మసిరగంపుత్తు
0%
బంగురుపల్లి
0%
తెనెలమామిడి
0%
రములు
0%
జదిపుత్తు
0%
కించైపుత్తు
0%
అదలపుత్తు
0%
ముక్కిపుత్తు
0%
అంట్లవాడ
0%
మలుగురై
0%
సుజనకోటపేట
0%
జర్జుల
0%
ముంచింగిపుత్తు
0%
దెగలపుత్తు
0%
బపనపుత్తు
0%
దొనిపుత్తు
0%
పెద్దపుత్తు
0%
కొత్తూరు
0%
సింధిపుత్తు
0%
గజ్జలబండ
0%
దుముకులది
0%
అంబపద
0%
పెదతమ్మినగుల
0%
అమలగుద
0%
తంకపుత్తు
0%
బలద
0%
మినుములపుత్తు
0%
జంగంసరియ
0%
సిరగంపుత్తు
0%
రవిలబెద
0%
చుత్తుగొంది
0%
పులిజలమ
0%
మెత్తగుద
0%
గద్దిబండ
0%
దబుగూడ
0%
లక్ష్మిపురం
0%
హంసబండ
0%
సొజ్జవాడ
0%
కొసంపుత్తు
0%
గొల్లిపుత్తు
0%
భిమిది
0%
కదుతుల
0%
మొంజపుత్తు
0%
కుయిలొంగి
0%
గర్రం
0%
కుసుమపుత్తు
0%
సంకిదిగొంది
0%
సరియపుత్తు
0%
చిల్లిపుత్తు
0%
కూరైపుత్తు
0%
దులిపుత్తు
0%
పనసపుత్తు
0%
తిక్కరపద
0%
లుక్కురు
0%
అంతబొంగు
0%
రంగినిగుద
0%
బురుసింధిపుత్తు
0%
మల్లిముండ
0%
వురికిగుమ్మి
0%
కొండగబులు
0%
బొర్రమామిడి
0%
బుంగపుత్తు
0%
దొకిరిపుత్తు
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz