Statistics for Greek Deity Quiz

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 22 times
    (15 since last reset)
  • The average score is 33 of 125

Answer Stats

Answer% Correct
Apollo
100%
Artemis
100%
Athena
100%
Hephaestus
100%
Hera
100%
Hermes
100%
Hestia
100%
Poseidon
100%
Zeus
100%
Aphrodite
88%
Ares
88%
Demeter
88%
Dionysus
88%
Eros
88%
Hades
88%
Hypnos
88%
Morpheus
88%
Hecate
75%
Iris
75%
Thanatos
75%
Gaia
63%
Nyx
63%
Persephone
63%
Rhea
63%
Atlas
50%
Eos
50%
Eris
50%
Hebe
50%
Helios
50%
Nemesis
50%
Nike
50%
Pan
50%
Uranus
50%
Chronos
38%
Cronus
38%
Hemera
38%
Oceanus
38%
Selene
38%
Tartarus
38%
Tyche
38%
Asclepius
25%
Boreas
25%
Chaos
25%
Clio
25%
Erebus
25%
Euterpe
25%
Heracles
25%
Melpomene
25%
Terpsichore
25%
Aeolus
13%
Aether
13%
Bia
13%
Calliope
13%
Charon
13%
Clotho
13%
Erato
13%
Eurus
13%
Harmonia
13%
Khione
13%
Metis
13%
Notus
13%
Peitha
13%
Priapus
13%
Styx
13%
Thalia
13%
Thetis
13%
Triton
13%
Urania
13%
Zephyrus
13%
Achelois
0%
Achelous
0%
Alastor
0%
Alcyone
0%
Alectrona
0%
Amphtrite
0%
Antheia
0%
Aphaea
0%
Aristaeus
0%
Astraea
0%
Ate
0%
Atropos
0%
Attis
0%
Brizo
0%
Caerus
0%
Calypso
0%
Castor
0%
Celaeno
0%
Cerus
0%
Ceto
0%
Circe
0%
Crios
0%
Cybele
0%
Dinlas
0%
Doris
0%
Eileithyia
0%
Eireisone
0%
Electra
0%
Elpis
0%
Enyo
0%
Glaucus
0%
Hesperus
0%
Hygea
0%
Hymenaios
0%
Kotys
0%
Kratos
0%
Lacheses
0%
Maia
0%
Mania
0%
Merope
0%
Momus
0%
Nerues
0%
Pallas
0%
Pheme
0%
Phosphorus
0%
Plutus
0%
Pollux
0%
Polyhymnia
0%
Pontus
0%
Pricus
0%
Proteus
0%
Sterope
0%
Taygete
0%
Themis
0%
Typhon
0%
Zelus
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset