thumbnail

Kuinka monta kansanedustajaa osaat nimetä?

Kansanedustajat, jotka toimivat vaalikaudella 2019-2023
Visan tekijä: VilleNiinisto123
Arvioi:
Viimeksi päivitetty: 17. kesäkuuta 2021
Et ole vielä kokeillut tätä visaa.
Ensimmäisen kerran julkaistu21. joulukuuta 2020
Pelikerrat422
Keskiarvotulos22,3%
Arvosana4,80
Ilmianna visaIlmianna
15:00
Kirjoita nimi tähän
0
 / 202 arvattu
Visa on tauolla. Sinulla on jäljellä.
Pistelasku
Sait tulokseksi / = %
Tämä päihittää tai on tasoissa % testin ottajista sai myös tulokseksi 100%
Keskiarvotulos
Ennätystuloksesi on
Nopein aikasi on
Jatka alas vierittämistä, jos etsit vastauksia tai lisätilastoja ...
Sosiaalidemokraatit
Sanna Marin
Tytti Tuppurainen
Tuula Haatainen
Ville Skinnari
Krista Kiuru
Timo Harakka
Sirpa Paatero
Antti Lindtman
Antti Rinne
Kristiina Salonen
Maria Guzenina
Ilmari Nurminen
Eveliina Heinäluoma
Aki Lindén
Riitta Mäkinen
Pia Viitanen
Merja Mäkisalo-Ropponen
Eeva-Johanna Eloranta
Marko Asell
Tarja Filatov
Kim Berg
Johanna Ojala-Niemelä
Anneli Kiljunen
Seppo Eskelinen
Suna Kymäläinen
Paula Werning
Niina Malm
Katja Taimela
Johannes Koskinen
Mika Kari
Erkki Tuomioja
Jukka Gustafsson
Kimmo Kiljunen
Hussein al-Taee
Johan Kvarnström
Tuula Väätäinen
Matias Mäkynen
Piritta Rantanen
Raimo Piirainen
Heidi Viljanen
Perussuomalaiset
Jussi Halla-aho
Ville Tavio
Mauri Peltokangas
Sami Savio
Vilhelm Junnila
Juho Eerola
Leena Meri
Sebastian Tynkkynen
Jenna Simula
Lulu Ranne
Ritva "Kike" Elomaa
Mika Niikko
Rami Lehto
Jani Mäkelä
Juha Mäenpää
Jari Ronkainen
Riikka Purra
Olli Immonen
Sanna Antikainen
Kaisa Juuso
Jussi Wihonen
Kristian Sheikki Laakso
Arja Juvonen
Ari Koponen
Ville Vähämäki
Minna Reijonen
Sakari Puisto
Veikko Vallin
Mikko Lundén
Jari Koskela
Riikka Slunga-Poutsalo
Petri Huru
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mari Rantanen
Jouni Kotiaho
Toimi Kankaanniemi
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Kokoomus
Petteri Orpo
Kai Mykkänen
Antti Häkkänen
Elina Valtonen
Ben Zyskowicz
Jaana Pelkonen
Paula Risikko
Marko Kilpi
Anna-Kaisa Ikonen
Pia Kauma
Juhana Vartiainen
Sari Multala
Heikki Vestman
Sanni Grahn-Laasonen
Sofia Vikman
Ilkka Kanerva
Terhi Koulumies
Anne-Mari Virolainen
Sari Sarkomaa
Sinuhe Wallinheimo
Pauli Kiuru
Kalle Jokinen
Wille Rydman
Mari-Leena Talvitie
Mia Laiho
Timo Heinonen
Heikki Autto
Arto Satonen
Matias Marttinen
Saara-Sofia Sirén
Ruut Sjöblom
Kari Tolvanen
Janne Heikkinen
Jukka Kopra
Ville Kaunisto
Pihla Keto-Huovinen
Markku Eestilä
Janne Sankelo
Keskusta
Matti Vanhanen
Katri Kulmuni
Antti Kaikkonen
Annika Saarikko
Jari Leppä
Antti Kurvinen
Hanna Kosonen
Juha Sipilä
Hannakaisa Heikkinen
Anne Kalmari
Eeva Kalli
Pasi Kivisaari
Mikko Kärnä
Mikko Kinnunen
Juha Pylväs
Mika Lintilä
Hanna-Leena Mattila
Mikko Savola
Arto Pirttilahti
Anu Vehviläinen
Jouni Ovaska
Markus Lohi
Hannu Hoskonen
Petri Honkonen
Pekka Aittakumpu
Ari Torniainen
Tuomas Kettunen
Hanna Huttunen
Esko Kiviranta
Hilkka Kemppi
Joonas Könttä
Vihreät
Maria Ohisalo
Pekka Haavisto
Krista Mikkonen
Jenni Pitko
Mari Holopainen
Emma Kari
Pirkka-Pekka Petelius
Inka Hopsu
Outi Alanko-Kahiluoto
Iiris Suomela
Satu Hassi
Atte Harjanne
Noora Koponen
Saara Hyrkkö
Bella Forsgrén
Sofia Virta
Tiina Elo
Heli Järvinen
Hanna Holopainen
Mirka Soinikoski
Vasemmistoliitto
Li Andersson
Aino-Kaisa Pekonen
Paavo Arhinmäki
Hanna Sarkkinen
Merja Kyllönen
Anna Kontula
Mai Kivelä
Veronika Honkasalo
Markus Mustajärvi
Katja Hänninen
Jari Myllykoski
Juho Kautto
Jussi Saramo
Risto Kalliorinne
Matti Semi
Johannes Yrttiaho
Pia Lohikoski
RKP
Anna-Maja Henriksson
Thomas Blomqvist
Anders Adlercreutz
Joakim Strand
Mikko Ollikainen
Anders Norrback
Veronica Rehn-Kivi
Eva Biaudet
Sandra Bergqvist
 
För Åland
Mats Löfström
Kristillisdemokraatit
Sari Essayah
Päivi Räsänen
Sari Tanus
Peter Östman
Antero Laukkanen
 
AT
Ano Turtiainen
 
Liike Nyt
Harry Harkimo
+2
Taso 21
16.6.2021
Ano Turniainen ei ole enää perussuomalaisissa
+1
Taso 20
17.6.2021
Totta, korjattu.