Statistics for China First Level Subdivisions

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 182 times
  • The average score is 23 of 33

Answer Stats

Shěng% Correct
Beijing
94%
Inner Mongolia
89%
Shanghai
89%
Tibet
89%
Hong Kong
86%
Macau
84%
Hainan
80%
Guangdong
79%
Tianjin
76%
Xinjiang
76%
Chongqing
73%
Hubei
73%
Shaanxi
72%
Hebei
70%
Hunan
69%
Henan
68%
Shanxi
68%
Yunnan
68%
Fujian
65%
Guanxi
65%
Sichuan
64%
Shandong
63%
Heilongjiang
61%
Qinghai
60%
Gansu
59%
Jilin
59%
Anhui
58%
Ningxia
56%
Jiangxi
53%
Liaoning
53%
Guizhou
51%
Zhejiang
50%
Jiangsu
49%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz