Les pays en fonction de leur prononciation en chinois mandarin (Possible sans parler chinois!)

En chinois, beaucoup de noms propres ont une prononciation proche de l'anglais (lui-même proche du français). Saurez-vous retrouver le nom des pays grâce à leur prononciation en chinois?
Sont répertoriés les 196 pays officiels référencés dans Jetpunk.
(1) Le chinois possède un son assimilable au R roulé à l'anglaise. Il est noté R̃/r̃ dans la Prononciation Approximative, pour le différencier du R/r qui se prononce plutôt à la française.
Créé par AiJiyao
Évaluation:
Dernière actualisation : 9 août 2018
Vous n'avez pas encore tenté ce quiz.
Première soumission21 juin 2017
Nombre de tentatives92
Score moyen26,5%
Signaler ce quizSignaler
45:00
Enter answer here
0
 / 196 trouvés
Ce quiz a été mis en pause. Vous avez .
Résultats
Votre score est de / = %
Il bat ou égale % des joueurs ont aussi obtenu 100%
Le résultat moyen est
Votre meilleur score est de
Votre temps le plus rapide est
Continuez à faire défiler vers le bas pour obtenir les réponses et plus de stats ...
Chinois
Pinyin
Prononciation française approximative (1)
Pays
Indice
索馬里
Suǒ Mǎ Lǐ
Swo-Ma-Li
Somalie
 
菲律賓
Fēi Lǜ Bīn
Feille-Lu-Bine
Philippines
 
阿塞拜疆
Ā Sài Bài Jiāng
A-Saille-Baille-Djiang
Azerbaïdjan
 
布隆迪
Bù Lóng Dí
Bou-Long-Di
Burundi
 
阿拉伯聯合酋長國
Ā Lā Bó Lián Hé Qiú Zhǎng Guó
A-La-Bwo-Liène-Reu-Tchio-Djang-Gwo
Emirats Arabes Unis
聯合 = «Union»
毛里塔尼亞
Máo Lǐ Tǎ Ní Yà
Mao-Li-Ta-Ni-Ya
Mauritanie
 
冰島
Bīng Dǎo
Bing-Dao
Islande
冰 = «Glace» ; 島 = «Île»
蒙古
Měng Gǔ
Mong-Gou
Mongolie
En Asie
佛得角
Fó Dé Jiǎo
Fwo-Deu-Djiao
Cap-Vert
En Afrique
厄瓜多爾
È Guā Duō Ěr
Eu-Gwa-Dwor̃
Equateur
 
奧地利
Ào Dì Lì
Ao-Di-Li
Autriche
En Europe
愛爾蘭
Ài Ěr Lán
Aille-Eur̃-Lane
Irlande
Ressemble au nom anglais
智利
Zhì Lì
Dj-Li
Chili
En Amérique
日本
Rì Bén
R̃-Beune
Japon
日 = «Soleil» ; 本 = idée d'origine
聖盧西亞
Shèng Lú Xī Yà
Cheung-Lou-Chi-Ya
Sainte-Lucie
聖 = Saint
丹麥
Dān Mài
Dane-Maille
Danemark
 
英國
Yíng Guó
Ine-Gwo
Royaume-Uni
En Europe
越南
Yuè Nán
Ué-Nane
Viet Nam
 
比利時
Bǐ Lì Shí
Bi-Li-Che
Belgique
En Europe
阿爾巴尼亞
Ā Ěr Bā Ní Yà
Ar-Ba-Ni-Ya
Albanie
 
埃塞俄比亞
Āi Sài É Bǐ Yà
Aille-Saille-Eu-Bi-Ya
Ethiopie
En Afrique
馬爾代夫
Mǎ Ěr Dài Fū
Mar̃-Daille-Fou
Maldives
En Asie
老撾
Lǎo Wō
Lao-Wo
Laos
En Asie
科特迪瓦
Kē Tè Dí Wǎ
Keu-Teu-Di-Wa
Côte d'Ivoire
 
東帝汶
Dōng Dì Wèn
Dong-Di-Weune
Timor Oriental
東 = «Est» (point cardinal)
馬紹爾群島
Mǎ Shào Ěr Qún Dǎo
Ma-Chaor̃-Tchweune-Dao
Îles Marshall
群島 = «archipel»
巴林
Bā Lín
Ba-Line
Bahreïn
 
柬埔寨
Jiǎn Pǔ Zhài
Djiène-Pou-Djaille
Cambodge
En Asie
剛果共和國
Gāng Guǒ Gòng Hé Guó
Gang-Gwo-Gong-Reu-Gwo
République du Congo
共和國 = «République»
剛果民主共和國
Gāng Guǒ Mín Zhǔ Góng Hé Guó
Gang-Gwo Mine-Djou Gong-Reu-Gwo
République Démocratique du Congo
 
斐濟
Fěi Jì
Feille-Dji
Fidji
 
巴西
Bā Xī
Ba-Chi
Brésil
En Amérique
聖多美和普林西比
Shèng Duō Měi Hé Pǔ Lín Xī Bǐ
Cheung-Dwo-Meille Reu Pou-Line-Chi-Bi
Sao-Tomé-et-Principe
和 = «et»
朝鮮
Cháo Xiǎn
Tchao-Chiène
Corée du Nord
En Asie
海地
Hǎi Dì
Raille-Di
Haïti
 
牙買加
Yá Mǎi Jiā
Ya-Maille-Djia
Jamaïque
 
肯尼亞
Kěn Ní Yà
Kène-Ni-Ya
Kenya
 
塞浦路斯
Sài Pǔ Lù Sī
Saille-Pou-Lousse
Chypre
Ressemble au nom anglais
基里巴斯
Jī Lǐ Bā Sī
Dji-Li-Basse
Kiribati
En Océanie
尼日爾
Ní Rì Ěr
Ni-R̃eur̃
Niger
En Afrique
阿爾及利亞
Ā Ěr Jí Lì Yà
Ar̃-Dji-Li-Ya
Algérie
En Afrique
阿根廷
Ā Gēn Tíng
A-Gueune-Ting
Argentine
 
安哥拉
Ān Gē Lā
Ane-Gueu-La
Angola
 
巴巴多斯
Bā Bā Duō Sī
Ba-Ba-Dwosse
Barbade
Ressemble au nom anglais
拉脫維亞
Lā Tuō Wéi Yà
La-Two-Weille-Ya
Lettonie
Ressemble vaguement au nom anglais
科威特
Kē Wēi Tè
Keu-Weille-Teu
Koweït
 
巴布亞新幾内亞
Bā Bù Yà Xīn Jǐ Nèi Yà
Ba-Bou-Ya-Chine-Dji-Neille-Ya
Papouasie-Nouvelle-Guinée
新 = «Nouveau»
津巴布韋
Jīn Bā Bù Wéi
Djine-Ba-Bou-Weille
Zimbabwe
 
中非共和國
Zhōng Fēi Gòng Hé Guó
Djong-Feille-Gong-Reu-Gwo
République Centrafricaine
中 = «Milieu, Centre»
斯里蘭卡
Sī Lǐ Lán Kǎ
Sli-Lane-Ka
Sri Lanka
 
喀麥隆
Kā Mài Lóng
Ka-Maille-Long
Cameroun
 
德國
Dé Guó
Deu-Gwo
Allemagne
En Europe
墨西哥
Mò Xī Gē
Mwo-Chi-Geu
Mexique
 
秘魯
Bì Lǔ
Bi-Lou
Pérou
En Amérique
荷蘭
Hé Lán
Reu-Lane
Pays-Bas
En Europe
蘇丹
Sū Dān
Sou-Dane
Soudan
 
斯洛伐克
Sī Luò Fá Kè
Slwo-Fa-Keu
Slovaquie
 
泰國
Tài Guó
Taille-Gwo
Thaïlande
國 = «pays»
尼加拉瓜
Ní Jiā Lā Guā
Ni-Djia-La-Gwa
Nicaragua
 
亞美尼亞
Yà Měi Ní Yà
Ya-Meille-Ni-Ya
Arménie
 
薩摩亞
Sà Mó Yà
Sa-Mo-Ya
Samoa
 
萊索托
Lái Suǒ Tuō
Laille-Swo-Two
Lesotho
 
塞内加爾
Sài Nèi Jiā Ěr
Saille-Neille-Jiar̃
Sénégal
En Afrique
塞拉利昂
Sài Lā Lì Áng
Saille-La Li-Ang
Sierra Leone
En Afrique
以色列
Yì Sè Liè
I-Seu-Lié
Israël
En Asie
瑞士
Ruì Shì
R̃eille-She
Suisse
En Europe
阿曼
Ā Màn
A-Mane
Oman
 
盧旺達
Lú Wàng Dá
Lou-Wang-Da
Rwanda
 
保加利亞
Bǎo Jiā Lì Yà
Bao-Djia-Li-Ya
Bulgarie
En Europe
博茨瓦納
Bó Cí Wǎ Nà
Bwots-Wa-Na
Botswana
 
帛琉
Bó Liú
Bwo-Lio
Palaos
En Océanie
文萊
Wén Lái
Wène-Laille
Brunei
En Asie
捷克
Jié Kè
Djié-Keu
République Tchèque
Ressemble au nom du peuple de ce pays
巴拿馬
Bā Ná Mǎ
Ba-Na-Ma
Panama
 
烏拉圭
Wū Lā Guī
Ou-La-Gweille
Uruguay
 
葡萄牙
Pú Táo Yá
Pou-Tao-Ya
Portugal
葡萄 = «Raisin» ; En Europe
立陶宛
Lì Táo Wǎn
Li-Tao-Wane
Lituanie
En Europe
安提瓜和巴布達
Ān Tí Guā Hé Bā Bù Dá
Ane-Ti-Gwa Reu Ba-Bou-Da
Antigua-et-Barbuda
 
阿富汗
Ā Fù Hàn
A-Fou-Rane
Afghanistan
Au Moyen-Orient
臺灣
Tái Wān
Taille-Wane
Taïwan
 
摩洛哥
Mó Luò Gē
Mwo-Lwo-Geu
Maroc
 
聖基茨和尼維斯
Shèng Jī Cí Hé Ní Wéi Sī
Cheung-Djits Reu Ni-Weille'ss
Saint-Christophe-et-Niévès
聖 = «Saint»
希臘
Xī Là
Chi-La
Grèce
En Europe
波黑
Bō Hēi
Bwo-Reille
Bosnie-Herzégovine
En Europe
毛里求斯
Máo Lǐ Qiú Sī
Mao-Li-Tchioss
Île Maurice
Ressemble au nom anglais
巴哈馬
Bā Hā Mǎ
Ba-Ra-Ma
Bahamas
 
挪威
Nuó Wēi
Nwo-Weille
Norvège
Ressemble au nom anglais
玻利維亞
Bō Lì Wéi Yà
Bwo-Li-Weille-Ya
Bolivie
 
中國
Zhōng Guó
Djong-Gwo
Chine
中 = «Milieu» ; 國 = «Pays, Terres»
尼日利亞
Ní Rì Lì Yà
Nir̃-Li-Ya
Nigéria
En Afrique
莫桑比克
Mò Sāng Bǐ Kè
Mwo-Sang-Bi-Keu
Mozambique
 
沙特阿拉伯
Shā Tè Ā Lā Bó
Cha-Teu-A-La-Bwo
Arabie Saoudite
Au Moyen-Orient
土耳其
Tǔ Ěr Qí
Tour̃-Tchi
Turquie
 
塞爾維亞
Sāi Ěr Wéi Yà
Saille-R̃-Weille-Ya
Serbie
En Europe
馬拉維
Mǎ Lā Wéi
Ma-La-Weille
Malawi
 
緬甸
Miǎn Diàn
Mienne-Dienne
Birmanie
En Asie
印尼 (印度尼西亞)
Yìn Ní (Yìn Dù Ní Xī Yà)
Ine-Ni (Ine-Dou-Ni-Chi-Ya)
Indonésie
 
馬來西亞
Mǎ Lái Xī Yà
Ma-Laille-Chi-Ya
Malaisie
 
克羅地亞
Kè Luó Dì Yà
Keu-Lwo-Di-Ya
Croatie
En Europe
烏兹別克斯坦
Wū Zī Bié Kè Sī Tǎn
Woudz-Bié-Keuss-Tane
Ouzbékistan
 
科索沃
Kē Suǒ Wò
Keu-Swo-Wo
Kosovo
 
納米比亞
Nà Mǐ Bǐ Yà
Na-Mi-Bi-Ya
Namibie
 
圖瓦盧
Tú Wǎ Lú
Tou-Wa-Lou
Tuvalu
 
不丹
Bù Dān
Bou-Dane
Bhoutan
 
哈薩克斯坦
Hā Sà Kè Sī Tǎn
Ra-Sa-Keuss-Tane
Kazakhstan
 
加拿大
Jiā Ná Dà
Djia-Na-Da
Canada
 
烏克蘭
Wū Kè Lán
Wou-Ke-Lane
Ukraine
 
幾内亞
Jǐ Nèi Yà
Dji-Neille-Ya
Guinée
En Afrique
幾内亞比紹
Jǐ Nèi Yà Bǐ Shào
Dji-Neille-Ya-Bi-Chao
Guinée-Bissau
 
赤道幾内亞
Chì Dào Jǐ Nèi Yà
Tch-Dao-Dji-Neille-Ya
Guinée-Equatoriale
 
俄國
É Guó
Eu-Gwo
Russie
En Europe et Asie
布基納法索
Bù Jī Nà Fǎ Suǒ
Bou-Dji-Na-Fa-Swo
Burkina Faso
 
馬其頓
Mǎ Qí Dùn
Ma-Tchi-Dweune
Macédoine
 
波蘭
Bō Lán
Bwo-Lane
Pologne
En Europe
法國
Fǎ Guó
Fa-Gwo
France
En Europe
瑙魯
Nǎo Lǔ
Nao-Lou
Nauru
 
塔吉克斯坦
Tǎ Jí Kè Sī Tǎn
Ta-Dji-Keuss-Tane
Tadjikistan
 
加蓬
Jiā Péng
Djia-Pong
Gabon
 
吉布提
Jí Bù Tí
Dji-Bou-Ti
Djibouti
 
南非
Nán Fēi
Nane-Feille
Afrique du Sud
南 = «Sud»
聖馬力諾
Shèng Mǎ Lì Nuò
Cheung-Ma-Li-Nwo
Saint-Marin
聖 = «Saint»
愛沙尼亞
Ài Shā Ní Yà
Aille-Cha-Ni-Ya
Estonie
En Europe
吉爾吉斯坦
Jí Ěr Jí Sī Tǎn
Djir̃-Djiss-Tane
Kirghizistan
 
尼泊爾
Ní Bó Ěr
Ni-Bwor̃
Népal
En Asie
密克羅尼西亞
Mì Kè Luó Ní Xī Yà
Mi-Ke-Lwo-Ni-Chi-Ya
Micronésie
 
匈牙利
Xiōng Yá Lì
Chiong-Ya-Li
Hongrie
En Europe
贊比亞
Zàn Bǐ Yà
Dzane-Bi-Ya
Zambie
 
安道爾
Ān Dào Ěr
Ane-Daor̃
Andorre
 
西班牙
Xī Bān Yá
Chi-Bane-Ya
Espagne
En Europe
喬治亞
Qiáo Zhì Yà
Tchiao-Dj-Ya
Géorgie
En Europe et Asie
古巴
Gǔ Bā
Gou-Ba
Cuba
 
乍得
Zhà Dé
Dja-Deu
Tchad
 
加納
Jiā Nà
Djia-Na
Ghana
En Afrique
意大利
Yì Dà Lì
I-Da-Li
Italie
 
多哥
Duō Gē
Dwo-Gueu
Togo
 
坦桑尼亞
Tǎn Sāng Ní Yà
Tane-Sang-Ni-Ya
Tanzanie
 
孟加拉國
Mèng Jiā Lā Guó
Mong-Djia-La-Gwo
Bangladesh
En Asie
列支敦士登
Liè Zhī Dūn Shì Dēng
Liédj-Dweunsh-Deung
Liechtenstein
 
多米尼加共和國
Duō Mǐ Ní Jiā Gòng Hé Guó
Dwo-Mi-Ni-Djia Gong-Reu-Gwo
République Dominicaine
共和國 = «République»
馬達加斯加
Mǎ Dá Jiā Sī Jiā
Ma-Da-Djiass-Djia
Madagascar
 
摩爾多瓦
Mó Ěr Duō Wǎ
Mwor̃-Dwo-Wa
Moldavie
Ressemble au nom anglais
伊拉克
Yī Lā Kè
I-La-Ke
Irak
 
委内瑞拉
Wěi Nèi Ruì Lā
Weille-Neille-R̃eille-La
Venezuela
En Amérique
馬里
Mǎ Lǐ
Ma-Li
Mali
 
利比亞
Lì Bǐ Yà
Li-Bi-Ya
Libye
 
馬耳他
Mǎ Ěr Tā
Mar̃-Ta
Malte
 
斯威士蘭
Sī Wēi Shì Lán
Sweille-Sh-Lane
Swaziland
 
岡比亞
Gāng Bǐ Yà
Gang-Bi-Ya
Gambie
 
所羅門群島
Suǒ Luó Mén Qún Dǎo
Swo-Lwo-Meune-Tchweune-Dao
Îles Salomon
群島 = «Archipel»
摩納哥
Mó Nà Gē
Mwo-Na-Gueu
Monaco
 
羅馬尼亞
Luó Mǎ Ní Yà
Lwo-Ma-Ni-Ya
Roumanie
 
特立尼達和多巴哥
Tè Lì Ní Dá Hé Duō Bā Gē
Teu-Li-Ni-Da Reu Dwo-Ba-Gueu
Trinité-et-Tobago
 
圭亞那
Guī Yà Nà
Gweille-Ya-Na
Guyana
 
哥倫比亞
Gē Lún Bǐ Yà
Gueu-Lweune-Bi-Ya
Colombie
 
南蘇丹
Nán Sū Dān
Nane-Sou-Dane
Soudan-du-Sud
南 = «Sud»
多米尼加
Duō Mǐ Ní Jiā
Dwo-Mi-Ni-Djia
Dominique
 
湯加
Tāng Jiā
Tang-Djia
Tonga
En Océanie
哥斯達黎加
Gē Sī Dá Lí Jiā
Gueuss-Da-Li-Djia
Costa Rica
 
利比里亞
Lì Bǐ Lǐ Yà
Li-Bi-Li-Ya
Liberia
 
澳洲
Āo Zhōu
Ao-Djow
Australie
洲 = «Continent»
敘利亞
Xù Lì Yà
Chu-Li-Ya
Syrie
En Asie
科摩羅
Kē Mó Luó
Keu-Mwo-Lwo
Comores
Ressemble au nom anglais
伯利兹
Bó Lì Zī
Bwo-Lidz
Belize
 
格林納達
Gé Lín Nà Dá
Gueu-Line-Na-Da
Grenade
Ressemble au nom anglais
伊朗
Yī Lǎng
I-Lang
Iran
 
洪都拉斯
Hóng Dū Lā Sī
Rong-Dou-Lasse
Honduras
 
韓國
Hán Guó
Rane-Gwo
Corée du Sud
En Asie
烏干達
Wū Gān Dá
Ou-Gane-Da
Ouganda
 
芬蘭
Fēn Lán
Feune-Lane
Finlande
 
巴拉圭
Bā Lā Guī
Ba-La-Gweille
Paraguay
 
薩爾瓦多
Sà Ěr Wǎ Duō
Sar̃-Wa-Dwo
Salvador
 
危地馬拉
Wēi Dì Mǎ Lā
Weille-Di-Ma-La
Guatemala
 
塞舌爾
Sài Shé Ěr
Saille-Cheur̃
Seychelles
En Afrique
白俄羅斯
Bái É Luó Sī
Baille-Eu-Lwoss
Biélorussie
En Europe
盧森堡
Lú Sēn Bǎo
Lou-Seune-Bao
Luxembourg
 
美國
Měi Guó
Meille-Gwo
Etats-Unis
En Amérique
蘇里南
Sū Lǐ Nán
Sou-Li-Nane
Suriname
 
印度
Yìn Dù
Ine-Dou
Inde
 
也門
Yě Mén
Yé-Meune
Yémen
 
新西蘭
Xīn Xī Lán
Chine-Chi-Lane
Nouvelle-Zélande
新 = «Nouveau»
瓦努阿圖
Wǎ Nǔ Ā Tú
Wa-Nou-A-Tou
Vanuatu
 
約旦
Yuē Dàn
Ué-Dane
Jordanie
En Asie
埃及
Āi Jí
Aille-Dji
Egypte
En Afrique et Moyen-Orient
卡達
Kǎ Dá
Ka-Da
Qatar
 
教廷
Jiào Tíng
Djiao-Ting
Vatican
教 = «Enseignement» ; 廷 ~ «Siège de la Monarchie»
新加坡
Xīn Jiā Pō
Chine-Djia-Pwo
Singapour
 
斯洛文尼亞
Sī Luò Wén Ní Yà
Slwo-Weun-Ni-Ya
Slovénie
 
巴基斯坦
Bā Jī Sī Tǎn
Ba-Djiss-Tane
Pakistan
 
貝寧
Bèi Níng
Beille-Nïng
Bénin
 
瑞典
Ruì Diǎn
R̃eille-Diène
Suède
En Europe
黎巴嫩
Lí Bā Nèn
Li-Ba-Neune
Liban
Ressemble au nom anglais
聖文森特和格林納丁斯
Shèng Wén Sēn Tè Hé Gé Lín Nà Dīng Sī
Cheung-Weune-Seune-Teu Reu Gueu-Line-Na-Dïngss
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
 
黑山
Hēi Shān
Reille-Chane
Monténégro
黑 = «Noir» ; 山 = «Montagne»
突尼斯
Tū Ní Sī
Tou-Niss
Tunisie
 
土庫曼斯坦
Tǔ Kù Màn Sī Tǎn
Tou-Kou-Mane-S-Tane
Turkménistan
 
厄立特里亞
È Lì Tè Lǐ Yà
Eu-Li-Teu-Li-Ya
Erythrée
En Afrique
+1
Niveau 37
21 jui 2017
122 pour une première fois, ne parlant pas du tout le chinois, c'est chaud mais trop bien!
+1
Niveau 30
4 jui 2023
Il me semble que le second caractère du Japon (ben, ton 3 en pinyin), ne veut pas dire idée d'origine, mais racine ou bien origine, il faudrait vérifier, car "origine" et "soleil" fait plus penser au "pays du soleil levant" que "idée d'origine" et "soleil". Sinon votre quizz est très bon et complet !
+1
Niveau 44
22 déc 2023
Epatant. Très original et bon test de l'intuition J'ai eu 107 points. Suis plutôt content.