thumbnail

Subdivisions of Imperial China in 219 AD with a Map

With the help of a map, can you guess all commanderies and vassals of China under the Han dynasty (Eastern Han) in 219 AD?
(Largely) according to this map.
Quiz by Dekkie
Rate:
Last updated: December 18, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 18, 2021
Times taken278
Average score21.5%
Rating4.83
Report this quizReport
14:00
Enter answer here
0
 / 135 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiaozhou
Cangwu
Hepu
Jiaozhi
Jiuzhen
Nanhai
Rinan
Yulin
 
Jingzhou
Changsha
Guiyang
Fangling
Jiangxia
Lingling
Nan
Nanxiang
Nanyang
Shangyong
Wuling
Xiangyang
Xicheng
Yidu
Zhangling
Jizhou
Anping
Bohai
Boling
Changshan
Ganling
Hejian
Julu
Laoling
Leping
Pingyuan
Shangdang
Taiyuan
Wei
Xihe
Xinxing
Yanmen
Zhangwu
Zhao
Zhongshan
Qingzhou
Beihai
Chengyang
Donglai
Jinan
Le'an
Qi
 
Xiyu
Jushi
Loulan
Qiuci
Shule
Yanqi
Yutian
 
Xuzhou
Dongguan
Donghai
Guangling
Langya
Licheng
Pengcheng
Xiapi
Yangzhou
Danyang
Jiujiang
Kuaiji
Linchuan
Lujiang
Luling
Poyang
Qichun
Wu
Xindu
Yuzhang
 
Yanzhou
Chenliu
Dong
Dongping
Jibei
Jiyin
Rencheng
Shanyang
Taishan
Yizhou
Ba
Baxi
Dangqu
Guanghan
Guling
Hanzhong
Jiangyang
Jianwei
Shu
Wenshan
Yinping
Yizhou
Yongchang
Yuexi
Zangke
Zhuti
Zitong
Yongzhou
Anding
Beidi
Dunhuang
Hanxing
Hanyang
Hedong
Henan
Henei
Hongnong
Jincheng
Jingzhao
Jinquan
Longxi
Wudu
Wuwei
Xi
Xihai
Xiping
Youfufeng
Zhangye
Zuopingyi
Youzhou
Dai
Daifang
Lelang
Liaodong
Liaoxi
Shanggu
Xuantu
Yan
Youbeiping
Yuyang
Zhuo
 
Yuzhou
Chen
Liang
Lu
Pei
Qiao
Runan
Yingchuan
Yiyang
Comments
No comments yet