Eduskuntavaaleissa 2019 valitut kansanedustajat

Kaikkien eduskuntavaaleissa 2019 valittujen kansanedustajien nimet (Tilanne 15.4.2019).
Visan tekijä: bernemi
Arvioi:
Viimeksi päivitetty: 16. huhtikuuta 2019
Et ole vielä kokeillut tätä visaa.
Ensimmäisen kerran julkaistu16. huhtikuuta 2019
Pelikerrat562
Keskiarvotulos33,5%
Ilmianna visaIlmianna
10:00
Enter answer here
0
 / 200 arvattu
Visa on tauolla. Sinulla on jäljellä.
Pistelasku
Sait tulokseksi / = %
Tämä päihittää tai on tasoissa % testin ottajista sai myös tulokseksi 100%
Keskiarvotulos
Ennätystuloksesi on
Nopein aikasi on
Jatka alas vierittämistä, jos etsit vastauksia tai lisätilastoja ...
Puolue
Edustaja
SDP
Hussein al-Taee
SDP
Marko Asell
SDP
Kim Berg
SDP
Eeva-Johanna Eloranta
SDP
Seppo Eskelinen
SDP
Tarja Filatov
SDP
Jukka Gustafsson
SDP
Maria Guzenina
SDP
Tuula Haatainen
SDP
Timo Harakka
SDP
Eveliina Heinäluoma
SDP
Mika Kari
SDP
Anneli Kiljunen
SDP
Kimmo Kiljunen
SDP
Krista Kiuru
SDP
Johannes Koskinen
SDP
Johan Kvanström
SDP
Suna Kymäläinen
SDP
Aki Lindén
SDP
Antti Lindtman
SDP
Nina Malm
SDP
Sanna Marin
SDP
Riitta Mäkinen
SDP
Merja Mäkisalo-Ropponen
SDP
Ilmari Nurminen
SDP
Johanna Ojala-Niemelä
SDP
Sirpa Paatero
SDP
Raimo Piirainen
SDP
Piritta Rantanen
SDP
Antti Rinne
SDP
Kristiina Salonen
SDP
Ville Skinnari
SDP
Timo Suhonen
SDP
Katja Taimela
SDP
Erkki Tuomioja
SDP
Tytti Tuppurainen
SDP
Jutta Urpilainen
SDP
Pia Viitanen
SDP
Heidi Viljanen
SDP
Paula Werning
PS
Sanna Antikainen
PS
Juho Eerola
PS
Ritva "Kike" Elomaa
PS
Teuvo Hakkarainen
PS
Jussi Halla-Aho
PS
Laura Huhtasaari
PS
Olli Immonen
PS
Vilhelm Junnila
PS
Kaisa Juuso
PS
Arja Juvonen
PS
Ari Koponen
PS
Jari Koskela
PS
Jouni Kotiaho
PS
Kristian "Sheikki" Laakso
PS
Rami Lehto
PS
Mikko Lundén
PS
Leena Meri
PS
Juha Mäenpää
PS
Jani Mäkelä
PS
Juha Mäkynen
PS
Veijo Niemi
PS
Mika Niikko
PS
Tom Packalén
PS
Mauri Peltokangas
PS
Sakari Puisto
PS
Riikka Purra
PS
Lulu Ranne
PS
Mari Rantanen
PS
Minna Reijonen
PS
Jari Ronkainen
PS
Sami Savio
PS
Jenna Simula
PS
Riikka Slunga-Poutsalo
PS
Ville Tavio
PS
Ano Turtiainen
PS
Sebastian Tynkkynen
PS
Veikko Vallin
PS
Ville Vähämäki
PS
Jussi Wilhonen
KOK
Heikki Autto
KOK
Markku Eestilä
KOK
Sanni Grahn-Laasonen
KOK
Janne Heikkinen
KOK
Timo Heinonen
KOK
Antti Häkkänen
KOK
Anna-Kaisa Ikonen
KOK
Kalle Jokinen
KOK
Ilkka Kanerva
KOK
Pia Kauma
KOK
Ville Kaunisto
KOK
Pihla Keto-Huovinen
KOK
Marko Kilpi
KOK
Pauli Kiuru
KOK
Jukka Kopra
KOK
Terhi Koulumies
KOK
Mia Laiho
KOK
Elina Lepomäki
KOK
Matias Marttinen
KOK
Sari Multala
KOK
Kai Mykkänen
Puolue
Edustaja
KOK
Petteri Orpo
KOK
Jaana Pelkonen
KOK
Paula Risikko
KOK
Wille Rydman
KOK
Janne Sankelo
KOK
Sari Sarkomaa
KOK
Arto Satonen
KOK
Saara-Sofia Sirén
KOK
Ruut Sjöblom
KOK
Mari-Leena Talvitie
KOK
Kari Tolvanen
KOK
Juhana Vartiainen
KOK
Heikki Vestman
KOK
Sofia Vikman
KOK
Anne-Mari Virolainen
KOK
Sinuhe Wallinheimo
KOK
Ben Zyskowicz
KESK
Pekka Aitakumpu
KESK
Hannakaisa Heikkinen
KESK
Petri Honkonen
KESK
Hannu Hoskonen
KESK
Hanna Huttunen
KESK
Antti Kaikkonen
KESK
Eeva Kalli
KESK
Anne Kalmari
KESK
Hilkka Kemppi
KESK
Mikko Kinnunen
KESK
Esko Kiviranta
KESK
Pasi Kivisaari
KESK
Hanna Kosonen
KESK
Katri Kulmuni
KESK
Antti Kurvinen
KESK
Mikko Kärnä
KESK
Joonas Könttä
KESK
Jari Leppä
KESK
Mika Lintilä
KESK
Markus Lohi
KESK
Hanna-Leena Mattila
KESK
Jouni Ovaska
KESK
Arto Pirttilahti
KESK
Juha Pylväs
KESK
Antti Rantakangas
KESK
Annika Saarikko
KESK
Mikko Savola
KESK
Juha Sipilä
KESK
Ari Torniainen
KESK
Matti Vanhanen
KESK
Anu Vehviläinen
VIHR
Outi Alanko-Kahiluoto
VIHR
Tiina Elo
VIHR
Bella Forsgrén
VIHR
Pekka Haavisto
VIHR
Atte Harjanne
VIHR
Satu Hassi
VIHR
Hanna Holopainen
VIHR
Mari Holopainen
VIHR
Inka Hopsu
VIHR
Saara Hyrkkö
VIHR
Heli Järvinen
VIHR
Emma Kari
VIHR
Noora Koponen
VIHR
Krista Mikkonen
VIHR
Maria Ohisalo
VIHR
Pirkka-Pekka Petelius
VIHR
Jenni Pitko
VIHR
Mirka Soinikoski
VIHR
Iiris Suomela
VIHR
Sofia Virta
VAS
Li Andersson
VAS
Paavo Arhinmäki
VAS
Veronika Honkasalo
VAS
Katja Hänninen
VAS
Juho Kautto
VAS
Mai Kivelä
VAS
Anna Kontula
VAS
Merja Kyllönen
VAS
Pia Lohikoski
VAS
Markus Mustajärvi
VAS
Jari Myllykoski
VAS
Aino-Kaisa Pekonen
VAS
Jussi Saramo
VAS
Hanna Sarkkinen
VAS
Matti Semi
VAS
Johannes Yrttiaho
RKP
Anders Adlercreutz
RKP
Sandra Bergqvist
RKP
Eva Biaudet
RKP
Thomas Blomqvist
RKP
Anna-Maja Henrikson
RKP
Anders Norrback
RKP
Mikko Ollikainen
RKP
Veronica Rehn-Kivi
RKP
Joakim Strand
KD
Sari Essayah
KD
Antero Laukkanen
KD
Päivi Räsänen
KD
Sari Tanus
KD
Peter Östman
LIIKE NYT
Harry Harkimo
AHVENANMAA
Mats Löfström
+1
Taso 21
10.5.2023
Enemmän aikaa kaipaisin. Henriksson ja Wihonen