భారతదేశ బిరుదు

+3

బిరుదు అనేది ఏంటి?

ఇది నా రెండవ తెలుగు వ్యాసం! బిరుదు అంటే...

ఇది

నీకు ఎంత తెలుసు అని చూపించతానికి. దీనికోసం, నువ్వు ఇ పరీక్షలు తీసుకోవాలి.

భారతదేశ బిరుదు

ఎవరికీ ఈ బిరుదు లేదు :(

పరీక్ష అవసరమైన సమాదాలు
భారతదేశ రాష్ట్రాలు ౨౪/౨౯(24/29)
భారతదేశ రాష్ట్రాల రాజధానులు ౩౨/౩౬ (32/36)
భారతదేశ భాషలు ౨౦/౨౩ (20/23)
పటం మీద భారతదేశ నగరాల పరీక్ష ౧౨/౧౨ (12/12)
భారత రాష్ట్ర జెండాలు ౨౫/౩౬ (25/36)
౧౯౫౧ సంవత్సరంలో భారతదేశం రాష్ట్రాలు ౨౦/౨౯ (20/29)
భారతదేశంలోని అతిపెద్ద నగరాలు ౧౮/౨౦ (18/20)
నేను భారతదేశం ని వెతికితే, నేను చిత్రం కనిపిస్తుంది
+3
Level 76
Jun 9, 2023
మళ్ళీ మొదటి వ్యాసమా? చాలా విచిత్రం...
+1
Level 65
Jun 9, 2023
బంగాళదుంప, ఆలుగడ్డ, నేను తప్పుని మార్చేసాను
+2
Level 43
Aug 11, 2023
Which language? Looks interesting :)
+1
Level 65
Aug 11, 2023
Telugu :)