తేడాలు తెలుసుకో

+2

దోస

దోస కాన ఏమి బాగుంటుంథి? ఇతి ఒక దక్షిణ భారతదేశ భోజనం. దోసలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మసాలా దోసని తినొచ్చు, రవ్వ దోసని తిన్నోచు. ఐ కాలంలో కొన్ని పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళు వేరే వేరే  రకాలు కనిపెరుతున్నారు.

ఇక్కడ ఒక స్వచితమైన  శంకువు దోస ఉంది

 శంకువు దోస

ఒక దోస, కానీ ఒక  శంకువు

రవ్వ దోస

ఏమి చేసారో తెలీదు, కానీ ఒక రవ్వ దోస మామూలు దోస కాన బాగుంటుంది. ఏమి మార్చుతారు అంటే రవ్వ తో చేసుతారు. కరకర గ ఉంటుంది.

రవి

సంస్కృత సూర్యుడు

రవిసొర్

ఒక పరాసుడు

చపాతీ

నా చపాతీలు కాస్టుకో తొర్తియాలు నుంచి చేస్తాను

దీన్ని ఎలా వండాలో నాకు తెలుసు. దీనితో ఏమైనా నంచు తినొచ్చు.

పరోటా

కష్టం చపాతీ

చపాతి కానీ చాలా బాగుంటుంది

ప్వారో

ఇ బెల్జియన్ వాఫౢ గడు గురుంచి దయచేసి మాట్లాడకు

ఒక పరాసుడు

చిలుక

ఆంగ్లంలో పెఱాట్.

పరోటా, ప్వారో తో సామంతం లేతు.

పూరీ

చిప్స్ ప్యాకెట్ కన్నా ఎక్కువ గాలి ఉంథి

నాన్

నాన్కు కావాలి

అగు. సహాయం తీసుకో. ఇతి తెలియకపోతే ఎవరు రక్షించలేరు.

ముగింపు

తేడాలు తెలియకపోతే నువ్వు భారతదేశంలో బతకలేవు. ఉపుడు తేడాలు తెలుసా?

+2
Level 76
Jul 16, 2023
అతిక్కువ గెక్కైన కొత్త' బ్లాగు