ఆ కోడి ఏకశిల.

+1

ఈ కోది విధాయిత అ? విధాయిత అయితే నాకు వద్దు.

మాదం, అది ఒక ఐదు కిలోల సమస్త  సుకుమారత్వం* కోది పలక.

వీటికి అస్థికలు, కొవ్వు, లేదా సంధాన కణజాలము లేవు. ఇది అనేక కోడి మాంసం సమ్మేళనము; పాయసీకరణం అయ్యి, ద్రవం అయ్యి, వడపోసి, తుదకు కనికరంలేనిగా దీన్ని ఒక అపవిత్రమైన మాంసం స్తంభంలోకి చేరుతుంది.

దీని సృష్టిలో దేవుడు లేదు. ఈ కోడి ఏకశిలా ఉంది అనే వాస్తవం అంటే భగవంతుడు వారి జగత్తుని మార్చడానికి శక్తిహీన లేదా వారి రాజ్యంలో జరిగిన నేరాలు వారికి తెలీదు అని రుజువు చేస్తుంది.

ఈ కోడి పట్టకం సుకుమారత్వం* మాంసం కన్నా ఎక్కువ.

ఇది మనుషులజాతి వాళ్ళ సహజ క్రమంపై ధిక్కారంకు భౌతిక ప్రకటన.

ఇది అభివ్యక్తి అయ్యిని దురహంకారము.

మాకు ఒక తక్కువ ఉప్పు సంస్కరణ ఉంది, మీకు కావాలంటే.

వారి జగత్తు

*డేలికటెస్సెను/డెలి:

మాంసం, జున్ను, ఆకుకూరలు**, అలాగే అసాధారణమైన లేదా విదేశీ ఆహారం అమ్మిన అంగడి.

**సాలడ్లు

+3
Level 76
Nov 20, 2023
దీనికి అర్హులుగా ఉండడానికి ఏం చేసాం రా
+2
Level 69
Nov 21, 2023
నేను ఏం చదవలేదు