తెలుగు JetPunk సర్వర్ సందేశాలు

ప్రతి వారం తెలుగు JetPunk డిస్కార్డ్ సర్వర్లో పంపిచ్చిన సందేశాల మొత్తం సంఖ్య
అధికారుల/మంత్రుల ఛానెళ్ళ తో పాటు
సర్వర్లో చేరాలంటే మీ వ్యాఖ్యలో అడగండి!
Loading Chart
+1
Level 64
Apr 10, 2023
Can I make English Version
+1
Level 76
Apr 10, 2023
a
+1
Level 64
Apr 25, 2023
Update cey