ఎ న్యూ ట్రీ ప్ల్యాంటింగ్ పార్ట్నర్

+1

అప్డేట్ డిసేంబర్ ౨౦౨౨: వియర్ నొ లంగర్ అప్డేటంగ్ దె ట్రీస్ కౌంటర్ కంటిన్యవస్లి అన్ అవర్ సైట్. ధ నంబర్ విల్ల్ బి అప్డేటెడ్ ఏవరి యర్ అర్ సొ వెన్ వి మేక్ దొనేషంస్. టు డేట్, అవర్ డొనేషంస్ హ్యవ్ రిసల్టెడ్ ఇన్ ౫౦౦,౮౪౦ ట్రీస్ బియంగ్ ప్యాంటెడ్ విథ్ ట్రీస్ ఫొర్ ధ ఫ్యుచర్, అండ్ ౧౫,౦౭౯ ట్రీస్ బియింగ్ ప్ల్యాంటెడ్ విథ్ ధ ఆర్బొర్ డే ఫౌండేషం.

--------------------

ధిస్ వస్ రిట్టెన్ ఇన్ ౨౦౧౯ బై క్విజ్మాస్టర్ . ఐ ఆం సింప్లీ ట్రాంస్లెటింగ్ ఇట్, ఇఫ్ యు కెన్ కాల్ల్ ఇట్ తట్.

వియర్ ప్రౌడ్ టు అన్నౌన్స్ తట్ వి ఆర్ నౌ పార్ట్నరింగ్ విత్ ట్రీస్ ఫొర్ ధె ఫ్యుచర్. తెర్ మేన్ మిషన్ ఇస్ టు హెల్ప్ పీపౢ ఇన్ ఆఫ్రికా ప్ల్యాంట్ ఫొరెస్ట్ గార్డెంస్. థీస్ ఫొరెస్ట్స్ గార్డెంస్ నట్ ఓంలి అబ్సోర్బ్ కార్బన్ దైయాక్సైడ్, బట్ అల్సొ ప్రొవైడ్ వాల్యువెబిల్ ఫూడ్ అండ్ ఫొరెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ టు ధె లోకల్ ఫార్మర్స్ హూ మెయింటేన్ తెం.

యు కెన్ రీడ్ అబౌట్ తెర్ అప్ప్రోచ్ హియర్ అండ్ సీ అవర్ స్పాంసర్ పేజ్ హియర్.

సింస్  ట్రీస్ ఫొర్ ధ ఫ్యూచర్ వర్క్స్ విత్ లోకల్ ఫార్మర్స్ ఇన్ అఫ్రికా, తెయ్ ఆర్ ఎబిల్ టు ప్లాంట్ ట్రీస్ ఎట్ ఎ లొవర్ కస్ట్ తన్ అవర్ ప్రీవియస్ పార్ట్నర్, విచ్ ఇస్ వై అవర్ ట్రీస్ సడ్డెంలి టుక్ ఎ బిగ్ లీప్.

అస్ ఆల్వేస్, జెట్పంక్ ఇస్ కమిటెడ్ టు డొనేటింగ్ ౫% అఫ్ అవర్ రెవెన్యూ టు ప్ల్యాంటీంగ్. తాంక్స్ టు ఎవరివన్ హు యుసెస్ అవర్ సైట్ టు మేక్ తిస్ పాసిబౢ.

+2
Level 64
Jun 17, 2023
i bayankaramaina blogkosam nenu emi chesanu?
+1
Level 69
Jun 17, 2023
emi ceyaledu
+2
Level 64
Jun 17, 2023
i blogu arogyaniki (buraki) hanikaram
+1
Level 69
Jun 17, 2023
ni kosame
+1
Level 58
Jun 18, 2023
bruh transliteration payint kadu
+1
Level 69
Jun 18, 2023
ver? ai vill phiks it iph yu tell mi.
+2
Level 76
Jun 18, 2023
దిస్‌ బ్లాగ్‌ ఇజ్‌ అ మోస్ట్‌ ఎగ్రీజియస్‌ ఇన్సల్ట్‌ టు సొసైటి. ఇట్ డజ్‌ నాట్‌ లెట్‌ దోజ్‌ విత్‌ ద డిజైర్‌ టు లివ్ ఫ్రీలీ ఫుల్ఫిల్ దేర్ గోల్జ్, బట్‌ కాప్టివేట్స్ దెం అండ్ కర్సిస్ దెం టు నో అబౌట్ ద "ట్రీజ్". ఇట్‌ డజ్ నాట్‌ లెట్‌ దోజ్‌ హూ విష్‌ టు లివ్ పీస్ఫులి ఫాలో దేర్ డ్రీమ్స్, బట్ ఇన్స్టిల్స్ దెం విత్ డీప్ హారర్ ఆఫ్ ద "ట్రీజ్". ఐ అం షాక్డ్ అండ్ అపాల్డ్.
+1
Level 69
Jun 19, 2023
వావ్! ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మై బ్లాగ్ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ పాసిటివ్ ఇంప్యాక్ట్ అన్ థ వర్ల్డ్! థంక్ యు ఫొర్ యొర్ హై కాంప్లిమెన్త్స! ఐ విల్ల్ ఫొరెవర్ రిమెంబర్ తిస్!
+1
Level 64
Aug 8, 2023
దెలెతె, అ లొత్ ఒఫ్ పెఒప్లె అస్కింగ్ యౌ తొ దెలెతె, ఇత్స్ త్రిగ్గెరింగ్ ఫొర్ సొ మన్య్ పెఒప్లె, థెరె అరె పెఒప్లె థత్ ఫైంత్ అంద్ ఫీల్ సిచ్క్, ప్లేసె ఇం బెగ్గింగ్ యౌ తొ దెలెతె ఇత్, దెలెతె పొస్త్ రిఘ్త్ నౌ, ఇత్స్ ఫొర్బిద్దెన్ అంద్ ఇఈఈఎగల్ ఇన్ మన్య్ చౌంత్రిఎస్ తొ పొస్త్ సొమెథింగ్ లికె థత్, పెఒప్లె అరె చ్ర్యింగ్