సంగీత బిరుదు

+3

బిరుదు అనేది ఏమిటి?

బిరుదు అనేది జెట్పంక్లో మీకు ఒక విషయం గురించి ఎంత తెలుసు చూపిస్తది. ఈ బిరుదు మీకు రావాళంటె, మిరు కొన్ని పరీక్షలు చెయాలి. అర్దమయిందా? మరి ఆలస్యం చేయకుండ మొదలపెట్టండి! సంతోషంగా గుర్తుంచుకోండి మరియు మీ బాధలను ఆస్వాదించకుండా ప్రయత్నించండి!

దీనికి సంగీత సవ్యసాచి అని పేరు పెట్టాను.

మీరు ఈ  బిరుదుని పొందుతారు.

సంగీత సవ్యసాచి

౧ వినియోగదారులు ఈ బిరుదుని పొందించుకొనారు.

పరీక్ష అవసరమైన సమాదాలు
ఇంతంధం పాట ౫౦/౧౧౮ (50/118)
నాటు నాటు పాట ౫౦/౧౧౮ (50/118)
జామురాతిరి జాబిలమ్మ పాట ౪౦/౧౧౮ (40/118)
ఎప్పుడో నిన్ను పాట ౩౫/౧౧౮ (35/118)
ఎవరే పాట ౪౦/౧౩౮ (40/138)
+2
Level 58
Jun 7, 2023
మీరు అన్ని పరీక్షలలో అవసరమైన పాయింట్‌లను పొందినట్లయితే, మీ అన్ని స్కోర్‌లతో దిగువన వ్యాఖ్యానించండి. మీరు తెలుగు JetPunk డిస్కార్డ్ సర్వర్‌లో మీ బ్యాడ్జ్‌ని రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు.
+1
Level 65
Jun 7, 2023
అన్ని నావే 💀
+1
Level 65
Jun 9, 2023
నాకు బిరుదు వొచింది!!!!!
+2
Level 58
Jun 10, 2023
Manchidi